Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Rozpoczęto nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich, realizujesz lub zrealizowałeś ciekawy projekt, zgłoś się już dziś i dołącz do akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019 (DOFE).

W dniach 10 – 12 maja 2019 r. otwórz swoją siedzibę dla odwiedzających, aby zaprezentować swoje projekty i opowiedzieć o swojej przygodzie z Funduszami Europejskimi. Zaoferuj zniżkowe lub darmowe wejścia do swojej placówki, aby wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć, dotknąć i poznać Twoje projekty.

Dołącz swój pomysł do największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 550 wydarzeń, które odwiedziło ok. 132 000 osób! Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do pokazania Twojego projektu całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii #EUinmyregion, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim oraz wspiera ich promocję.

W tym roku akcji DOFE będą towarzyszyły obchody 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenia takie jak koncerty, pikniki i kina letnie będą jednymi z wielu elementów szumnych obchodów 15 lat w Unii Europejskiej, a weekend z DOFE stanie się ich zwieńczeniem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz www.dniotwarte.eu

Jak zgłosić wydarzenie do akcji?

Wyślij swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez stronę www.dniotwarte.eu

Pozwól poznać miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających.

Nie czekaj! Zgłoś swój projekt już dziś!

Zgłoszenia zbierane są do 15 kwietnia 2019 r.


Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 stanowi w nowej perspektywie finansowej kontynuację Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i zakłada realizację sześciu priorytetów. Nowością jest, że pomoc finansowa będzie obejmowała nie tylko wcześniej już praktykowane wsparcie sektora rybackiego, ale też zawarte w programie nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowaną politykę morską. Dotychczas były one finansowane ze źródeł innych, niż fundusze UE.

Oprócz rybołówstwa morskiego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wsparciem będzie objęte również rybołówstwo śródlądowe i akwakultura oraz w pewnym zakresie także przetwórstwo.

Priorytety PO RYBACTWO i MORZE 2014-2020

 • Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa
 • Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
 • Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • Priorytet 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
 • Priorytet 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
 • Priorytet 6. Zintegrowana Polityka Morska

W perspektywie finansowej 2007-2013 Samorząd Województwa Lubelskiego był Instytucją Pośredniczącą dla 4. osi Priorytetowej „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Samorząd Województwa Lubelskiego, podobnie jak inne samorządy wojewódzkie, będzie również Instytucją Wdrażającą tym razem dla Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Osiągnięcie celów określonych dla Priorytetu 4 będzie wymagało zastosowania działań aktywizujących rynek pracy między innymi poprzez dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Działania te będą polegały na stwarzaniu możliwości oraz zachęcaniu w szczególności młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej również w ramach dziedzin innych niż rybactwo. Wsparciem będą także działania w zakresie marketingu i promocji, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które dotyczą zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspierania oddolnych inicjatyw i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Korzystanie ze środków w ramach tego Priorytetu odbywać się będzie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na obszarze województwa lubelskiego, gdzie rybactwo jest ważnym elementem lokalnej gospodarki. Tradycje i działalność związana z tym zawodem trwale zakorzeniły się na terenach niektórych gmin województwa lubelskiego. Nasze województwo jest potęgą w krajowej produkcji karpia. Fakt ten, między innymi, umożliwił spełnienie kryteriów niezbędnych do ubiegania się o realizację tych właśnie programów operacyjnych na terenie województwa lubelskiego zarówno w poprzedniej, jak i obecnej perspektywie finansowej.

Zadaniem Lokalnych Grup Działania jest realizacja celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), między innymi poprzez wybór operacji do dofinansowania w oparciu o kryteria wyboru określone w LSR. W roku 2016, po zakończeniu procesu wyboru LSR złożonych do konkursu, podpisano dwie umowy na ich realizację: z Lokalną Grupą Działania „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, finansowaną tylko z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy szlak” finansowaną w części z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW oraz z EFMR. Pierwsza z tych umów stanowi kontynuację działalności LGD „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, tzn. obszar realizacji strategii jest taki sam, jak w poprzednim okresie programowania. Obejmuje teren 16 gmin: 4 gminy z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż), 7 gmin z powiatu lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica). Druga obejmuje obszar powiatu opolskiego. W skład tego obszaru wchodzą gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków.

Na terenie województwa lubelskiego jeszcze osiem gmin będzie miało możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Priorytetu 4 PO RYBACTWO i MORZE na lata 2014-2020 w związku realizacją strategii dwóch LGD, tzw. „międzywojewódzkich”, utworzonych na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego, z siedzibami na terenie województwa podkarpackiego. Dotyczy to Lokalnej Grupy Rybackiej „Puszczy Sandomierskiej” oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”. W skład tej pierwszej wchodzą gminy z powiatu janowskiego: Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski; w skład drugiej – gminy z powiatu zamojskiego i tomaszowskiego: Adamów, Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Bełżec, i Lubycza Królewska.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Wzór umowy o dofinansowanie

Wytyczne nr 5 3 2017

Wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji LSR

załącznik nr 2 do Wytycznych Sprawozdanie z realizacji LSR

Załącznik nr 2

Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych

Załączniki do umowy o dofinansowanie:

Biznes Plan uproszczony

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Więcej informacji na temat realizacji Priorytetu 4 PO RYBACTWO i MORZE 2014-2020 stronach:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/priorytet-4 znajdą Państwo zaktualizowane wzory wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Priorytetu 4 oraz instrukcje do nich. Instytucja Zarządzająca pod ww. adresem zamieściła również wzory wniosków i umowy w ramach projektów grantowych. Zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach oraz publikacja nowych dokumentów są konsekwencją nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1435, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1503). Przedmiotowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 22 października 2018 roku. Natomiast w związku z nową strukturą rządu, od 2 listopada 2020 roku Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” stał się częścią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

→   Instytucja Zarządzająca Programem – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby

→   Instytucja Płatnicza/Pośrednicząca – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – http://www.arimr.gov.pl/

→   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – http://www.lgr-lubelskie.pl/

→   Lokalna Grupa działania „Owocowy Szlak” – http://www.lgdowocowyszlak.pl/

Ważne linki:

Program Operacyjny „Rybactwo i morze na lata 2014-2020″

Legislacja UE:

 • →   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).
 • →   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Legislacja krajowa

 • →   Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • →   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Pomoc techniczna

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizuje zadania:

 1. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
 2. Eksploatacja Samochodu
 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 4. Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 5. Zakup materiałów i usług związanych z eksploatacją urządzeń biurowych
 6. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

W 2021 roku w ramach zadania „Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020” dokonano zakupu gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019, z póz.zm.). Dzięki zakupionym materiałom promocyjnym możliwe były działania informacyjno-promocyjne Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na terenie Województwa Lubelskiego. Materiały wykorzystano podczas lokalnej imprezy „Święto Produktu Lokalnego” w Opolu Lubelskim oraz podczas konkursów organizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Logotypy dofinansowań UE i Urzędu Marszałkowskiego