Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 stanowi w nowej perspektywie finansowej kontynuację Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i zakłada realizację sześciu priorytetów. Nowością jest, że pomoc finansowa będzie obejmowała nie tylko wcześniej już praktykowane wsparcie sektora rybackiego, ale też zawarte w programie nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowaną politykę morską. Dotychczas były one finansowane ze źródeł innych, niż fundusze UE.

Oprócz rybołówstwa morskiego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wsparciem będzie objęte również rybołówstwo śródlądowe i akwakultura oraz w pewnym zakresie także przetwórstwo.

Priorytety PO RYBACTWO i MORZE 2014-2020

  • Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa
  • Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
  • Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • Priorytet 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  • Priorytet 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
  • Priorytet 6. Zintegrowana Polityka Morska

W perspektywie finansowej 2007-2013 Samorząd Województwa Lubelskiego był Instytucją Pośredniczącą dla 4. osi Priorytetowej „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Samorząd Województwa Lubelskiego, podobnie jak inne samorządy wojewódzkie, będzie również Instytucją Wdrażającą tym razem dla Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Osiągnięcie celów określonych dla Priorytetu 4 będzie wymagało zastosowania działań aktywizujących rynek pracy między innymi poprzez dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Działania te będą polegały na stwarzaniu możliwości oraz zachęcaniu w szczególności młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej również w ramach dziedzin innych niż rybactwo. Wsparciem będą także działania w zakresie marketingu i promocji, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które dotyczą zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspierania oddolnych inicjatyw i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Korzystanie ze środków w ramach tego Priorytetu odbywać się będzie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na obszarze województwa lubelskiego, gdzie rybactwo jest ważnym elementem lokalnej gospodarki. Tradycje i działalność związana z tym zawodem trwale zakorzeniły się na terenach niektórych gmin województwa lubelskiego. Nasze województwo jest potęgą w krajowej produkcji karpia. Fakt ten, między innymi, umożliwił spełnienie kryteriów niezbędnych do ubiegania się o realizację tych właśnie programów operacyjnych na terenie województwa lubelskiego zarówno w poprzedniej, jak i obecnej perspektywie finansowej.

Zadaniem Lokalnych Grup Działania jest realizacja celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), między innymi poprzez wybór operacji do dofinansowania w oparciu o kryteria wyboru określone w LSR. W roku 2016, po zakończeniu procesu wyboru LSR złożonych do konkursu, podpisano dwie umowy na ich realizację: z Lokalną Grupą Działania „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, finansowaną tylko z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy szlak” finansowaną w części z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW oraz z EFMR. Pierwsza z tych umów stanowi kontynuację działalności LGD „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, tzn. obszar realizacji strategii jest taki sam, jak w poprzednim okresie programowania. Obejmuje teren 16 gmin: 4 gminy z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż), 7 gmin z powiatu lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica). Druga obejmuje obszar powiatu opolskiego. W skład tego obszaru wchodzą gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków.

Na terenie województwa lubelskiego jeszcze osiem gmin będzie miało możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Priorytetu 4 PO RYBACTWO i MORZE na lata 2014-2020 w związku realizacją strategii dwóch LGD, tzw. „międzywojewódzkich”, utworzonych na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego, z siedzibami na terenie województwa podkarpackiego. Dotyczy to Lokalnej Grupy Rybackiej „Puszczy Sandomierskiej” oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”. W skład tej pierwszej wchodzą gminy z powiatu janowskiego: Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski; w skład drugiej – gminy z powiatu zamojskiego i tomaszowskiego: Adamów, Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Bełżec, i Lubycza Królewska.

Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Wzór umowy o dofinansowanie

Wytyczne nr 5 3 2017

Wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji LSR

załącznik nr 2 do Wytycznych Sprawozdanie z realizacji LSR

Załącznik nr 2

Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych

Sprawozdanie z realizacji operacji dla priorytetu IV – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

Załączniki do umowy o dofinansowanie:

Biznes Plan uproszczony

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Więcej informacji na temat realizacji Priorytetu 4 PO RYBACTWO i MORZE 2014-2020 stronach:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/priorytet-4/, znajdą Państwo zaktualizowane wzory wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Priorytetu 4 oraz instrukcje do nich. Instytucja Zarządzająca pod ww. adresem zamieściła również wzory wniosków i umowy w ramach projektów grantowych. Zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach oraz publikacja nowych dokumentów są konsekwencją nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1435, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1503). Przedmiotowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 22 października 2018 roku.

→   Instytucja Zarządzająca Programem – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – https://www.mgm.gov.pl/

→   Instytucja Płatnicza/Pośrednicząca – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – http://www.arimr.gov.pl/

→   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” – http://www.lgr-lubelskie.pl/

→   Lokalna Grupa działania „Owocowy Szlak” – http://www.lgdowocowyszlak.pl/

Ważne linki:

Program Operacyjny „Rybactwo i morze na lata 2014-2020″

Legislacja UE:

→   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).

→   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Legislacja krajowa

→   Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

→   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.