Konferencja podsumowująca realizację projektu dotyczącego usuwania azbestu w województwie lubelskim

W ostatnich 4 latach wyeliminowaliśmy blisko 104 tys. ton azbestu w 213 gminach województwa lubelskiego. Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” za lata 2018-2022. W konferencji wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki oraz Elżbieta Stosio-Sielach, członek zespołu badawczego, która przygotowała raport końcowy z realizacji projektu.

W 2017 roku województwo lubelskie znajdowało się w czołówce regionów z wysokim wskaźnikiem wyrobów zawierających azbest (470 kg na 1 mieszkańca). Największy problem stanowiła emisja rakotwórczych włókien azbestu. Wdychanie ich powoduje poważne choroby, które rozwijają się bardzo powoli. Objawy azbestozy mogą wystąpić po 10-20 latach, a objawy nowotworów wywołanych azbestem – nawet po 40 latach.

Czynniki ekologiczne i zdrowotne zdecydowały, że ówczesny Zarząd Województwa Lubelskiego rozpoczął działania mające na celu wyeliminowanie azbestu ze środowiska. Ważnym elementem polityki ekologicznej były i są działania w zakresie kształtowania sprawnego systemu gospodarowania odpadami, w tym azbestowymi, z udziałem środków europejskich.

Początkowo planowano zutylizować 40 tysięcy ton azbestu. Ostatecznie udało się osiągnąć poziom 104 tysięcy ton. Proporcjonalnie do wzrostu liczby usuniętych ton eternitu rosła również wysokość zaangażowanych środków europejskich. W sumie to ponad 45 mln zł – mówił Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki.

Pierwszy uruchomiony projekt realizowany był w latach 2012-2016 w ramach Funduszu Szwajcarskiego i pozwolił na zlikwidowanie ponad 78 tys. ton azbestu u 32 tys. rodzin. Kontynuacją podjętych działań był „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020. W jego wdrażanie zaangażowało się 213 gmin z obszaru województwa. Podsumowanie działań tej inicjatywy podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiła Elżbieta Stosio-Sielach – członek zespołu badawczego Piotr Fuchs Smart Research.

Podsumowanie projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w latach 2018-2022

W wyniku podpisania łącznie 5 aneksów całkowita wartość projektu opiewa na kwotę nieco ponad 45 mln zł (z początkowej kwoty 25,3 mln zł), z czego dofinasowanie unijne to prawie 41,5 mln zł. Sześciokrotnie przeprowadzono nabory wniosków (łącznie wpłynęło ponad 49 tys. zgłoszeń). Mając na uwadze ogromną popularność projektu i oczekiwania mieszkańców, wydłużono termin realizacji do 2022 roku. Inicjatywa była kierowana do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, na posesjach których znajdowały się wyroby i odpady zawierające azbest. Gospodarstwa domowe nie ponosiły kosztów związanych z ich demontażem, transportem i utylizacją.

Projekt zakładał pozbycie się ok. 79 tys. ton azbestu. Łącznie usunięto prawie 104 tys. ton wyrobów azbestowych w 41 tys. lokalizacji. Zrealizowano także kampanię informacyjno-edukacyjną uświadamiającą mieszkańców regionu w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. W ramach kampanii zrealizowano dwie konferencje o charakterze ogólnopolskim objęte patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Środowiska i Ambasadora Szwajcarii.

Co dalej z azbestem w regionie?

Na terenie województwa lubelskiego jest nadal około miliona ton wyrobów z azbestu. W nowej perspektywie finansowej planujemy realizację podobnego projektu, który chcemy połączyć z wykorzystaniem energii słonecznej. Najpierw usuwalibyśmy pokrycia dachowe zawierające azbest, a w drugiej kolejności zakładalibyśmy instalacje fotowoltaiczne albo solarne. Chcielibyśmy objąć tym programem ponad 40 tysięcy lokalizacji – zapowiedział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Na zakończenie realizacji programu powstał raport podsumowujący projekt w oparciu o założone cele oraz ewaluację i wytyczne w kierunku przyszłych zadań, jakie powinny być zrealizowane w ramach obowiązujących dokumentów strategicznych.


Projekt pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w latach 2018-2022 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.