Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców

24 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie online pt. „Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców”.

Wydarzenie to zorganizowane zostały w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich: projektu ENES-CE, który Województwo Lubelskie realizuje we współpracy z Gminą Niemce w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020 oraz projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin i miast: Niemce, Cyców, Firlej, Goraj, Hańsk, Izbica, Komarów-Osada, Międzyrzec Podlaski, Siemień, Strzyżewice, Telatyn, Wojciechów, Wojsławice, Żółkiewka, Józefów nad Wisłą, Lubartów, Kazimierz Dolny, Siedliszcze, Susiec, Zakrzew, a także przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, Rady Gminy Niemce oraz Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Sp. z o.o. w Hańsku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W pierwszej części spotkania przedstawiono przykład włączenia mieszkańców i innych interesariuszy w oddolny proces planowania energetycznego w gminie w ramach projektu ENES-CE. Zaprezentowano zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemce oraz dotychczas zrealizowane działania w projekcie, związane z aktualizacją PGN, a także priorytetowe dla gminy inwestycje w OZE i planowane działania, związane z tworzeniem obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce.

W celu utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce w ramach projektu ENES-CE i zdefiniowania akcji pilotażowej, w 2021 roku planowane jest przeprowadzenie serii trzech warsztatów dla mieszkańców i innych interesariuszy projektu.

Ciekawym punktem tej części spotkania była otwarta dyskusja na temat zanieczyszczenia powietrza i powstającej w kraju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz kolejnych działań w projekcie ENES-CE, dotyczących spisu kotłów i urządzeń grzewczych, będących podstawą do pozyskania finansowania dla przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach krajowego programu „Stop smog”.

W drugiej części spotkania doradcy energetyczni w ramach realizacji projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przedstawili m.in. możliwości i warunki pozyskania środków na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE dla gospodarstw domowych oraz jednostek samorządowych, w ramach krajowych programów, takich jak: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Agroenergia”. Ponadto zaprezentowano program „Stop Smog” oraz poddaną do konsultacji społecznych uchwałę antysmogową oraz omówiono obszary przekroczeń zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM 2,5 etc. w regionie lubelskim i poziomy zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Niemce.

Organizacja spotkania dała możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, pokazania możliwości wspólnego planowania i korzystania z różnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć niskoemisyjnych i inwestycji w OZE.