Scalenie gruntów jest jedną z najbardziej skomplikowanych spraw administracyjnych, jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo – rolnych, wpływających na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Prowadzenie prac scaleniowych reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.). Dokumentem pomocniczym jest Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r. GZ-g-630-1/83.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą obejmuje się grunty położone w kilku wsiach bądź ich częściach, grunty te tworzą obszar scalenia.

Starosta w postępowaniu scaleniowym:

– jest beneficjentem środków publicznych,

– wszczyna i prowadzi formalną stronę postępowania,

– o pomoc wsparcia może ubiegać się jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz  zagospodarowanie poscaleniowe.

Rodzaj i poziom wsparcia:

Pomoc dla województwa lubelskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. jest przyznawana  w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:

800 euro na 1 ha objęty postępowaniem scaleniowym – dla opracowania projektu scalenia;

2000 euro  na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym – na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.03.1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz. U. Nr 178 poz. 1749 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031781749&type=3

Ustawa z dnia 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr
64 z r 2007 poz. 427 z późn. zm.),
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070640427&type=1 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2180/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1755

 

Scalenia gruntów PROW 2007-2013
Zestawienie obiektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013 r.

Mapa poglądowa obiektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013 r.

 

 Scalenia gruntów PROW 2014-2020

Program Prac scaleniowych na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu  16-03-2013

→ Bieżąca aktualizacja – Program Prac Scaleniowych na lata 2014-2020 zmiana z 18 kwietnia 2018 r.

→ Bieżąca aktualizacja – Lista rezerwowa

 

 Analiza zmian w strukturze agrarnej  oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów

Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji to zadania Marszałka Województwa, które nakłada na niego art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania te wykonywane są corocznie.

Analizy z zakresu struktury agrarnej wykonuje się zazwyczaj na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami
i lokalami. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze opracowuje się co roku na podstawie powiatowych zestawień zbiorczych sporządzonych wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

Wskaźnik jakości użytków zielonych rok 2014