Zgodnie z zapisami art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają jego materiały odpłatnie.

Wysokość kwoty za zamówione wnioskiem materiały, naliczana jest każdorazowo w Dokumencie Obliczenia Opłaty i  zależy m. in. od celu w jakim wykorzystywane będą zamawiane materiały, od sposobu ich udostępnienia (usługi sieciowe, wysyłka pocztą tradycyjną) czy ewentualnych dodatkowych opłat np. koszt nośnika DVD.

Zamieszczony poniżej plik pdf zawiera orientacyjny cennik materiałów dostępnych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Kwoty określone w cenniku obliczono z uwzględnieniem: podstawowych stawek zawartych w tabelach 1, 2, 3, 14 z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn. zm.), jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących zawartych w ww. tabelach oraz w tabeli 18, zasad ustalania tych współczynników, a także szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w art. 40d ust. 1 i 2 oraz w załączniku do ww. ustawy.

Cennik – materiały zasobu

Orientacyjną cenę zamawianych danych można również sprawdzić na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, korzystając z zamieszczonego pod podanym linkiem Kalkulatora Opłat:
http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Zwolnienie z opłat

Ustawodawca wprowadza wyjątki od tej reguły i w art. 40a ust. 2 ustawy określa materiały zasobu zwolnione z opłat.

Nie pobiera się opłaty za:

1) udostępnianie zbiorów danych: *

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych
d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:**

a) w celu edukacyjnym:
– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
– uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146)
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
– jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620)
– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:***

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

* Dane wymienione w punkcie 1) są dostępne na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html i można je pobierać bez ograniczeń.

** W przypadku chęci nieodpłatnego pozyskania danych wymienionych w punkcie 2) i należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy złożyć we właściwym Ośrodku Dokumentacji Wniosek o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego W lub W i W1 stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru obliczenia opłaty (Dz. U z 2014 r. poz. 917). Wniosek dostępny w zakładce Do pobrania.

*** W przypadku chęci nieodpłatnego pozyskania danych wymienionych w punkcie  4) i należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy złożyć we właściwym Ośrodku Dokumentacji Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 Nr 205 poz. 1692). Wniosek dostępny w zakładce Do pobrania.

UWAGA!
Przed złożeniem wniosku o nieodpłatne pozyskanie danych pzgik należy upewnić się, czy zaliczają się Państwo do grupy osób/instytucji wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) oraz czy są Państwo upoważnieni do złożenia takiego wniosku w imieniu Instytucji, którą Państwo reprezentujecie.