Zgodnie z zapisami art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

Opłata za udostepnienie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności takich jak wysłanie materiałów pod wskazany adres, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zostały określone w załączniku do ww. ustawy oraz w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz.964).

Opłaty, o których mowa powyżej pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. Dotyczą one:

  • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
  • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcanie do postaci elektronicznej.

Cennik – materiały zasobu*

*Zamieszczony powyżej plik pdf zawiera orientacyjny cennik materiałów dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Kwoty określone w cenniku obliczono z wykorzystaniem stawek podstawowych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz.964) z uwzględnieniem jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących zawartych w tabelach 2 i 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), zasad ustalania tych współczynników, a także szczegółowych zasad obliczania wysokości opłaty, opisanych w art. 40d ust. 1 i 2 oraz w załączniku do ww. ustawy.

Zwolnienie z opłat

Zgodnie z zapisami art. 40a ust. 2 ww. ustawy nie pobiera się opłaty za:

1) udostępnianie zbiorów danych:

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju*,

b) państwowego rejestru nazw geograficznych, *

c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, *

d) numerycznego modelu terenu*,

e) ortofotomapy, *

f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, *

g) szczegółowych osnów geodezyjnych*

h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1: 100 000,

i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, *

j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych; *

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) w celu edukacyjnym:

– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378),

– uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz, Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm),

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27),

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej;

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:**

a) 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

5) pierwsze udostepnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT (…);*

6) udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, lub jego uzupełnieniem;

7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej*;

8) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.*

* Dane gromadzone w centralnej lub powiatowej części zasobu

** W celu nieodpłatnego pozyskania danych  z rejestru publicznego należy złożyć wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 29). Wniosek dostępny w zakładce Do pobrania.