Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej jest częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, której tworzenie jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego ustawą z dnia 4 maca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jest ona transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2007/2/WE z 15 maja 2007 zwanej dyrektywą INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na swoim terytorium, zgodnie z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i cywilizacyjnych.

Główne Założenia Dyrektywy INSPIRE stanowią, że:

1. Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby.
2. Dane przestrzenne powinny być przechowywane na odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych poziomach.

Celem Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących obszaru województwa lubelskiego, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Punktem dostępu do danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych jest stworzony w ramach projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Regionalny portal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, za pomocą którego można wyszukiwać, przeglądać oraz wykonywać uproszczone analizy na zbiorach danych współtworzących RIIP. Dostęp do wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych RIIP zapewniony jest każdej osobie posiadającej komputer z dostępem do Internetu i jest bezpłatny. Na stronie www.gis.lubelskie.pl zostały opublikowane mapowe portale tematyczne, na których prezentowane są dane z rejestrów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne Województwa Lubelskiego.

Zakres tematyczny Infrastruktury Informacji Przestrzennej został określony w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i obejmuje trzy grupy tematów danych przestrzennych:

I grupa tematyczna:
1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
2. Systemy siatek geograficznych
3. Nazwy geograficzne
4. Jednostki administracyjne
5. Adresy
6. Działki ewidencyjne
7. Sieci transportowe
8. Hydrografia
9. Obszary chronione

II grupa tematyczna:
1. Ukształtowanie terenu
2. Użytkowanie ziemi
3. Ortoobrazy
4. Geologia

III grupa tematyczna:
1. Jednostki statystyczne
2. Budynki
3. Gleba
4. Zagospodarowanie przestrzenne
5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludności
6. Usługi użyteczności publicznej
7. Urządzenia do monitorowania środowiska
8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe
9. Obiekty rolnicze
10. Rozmieszczenie ludności
11. Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze
12. Strefy zagrożenia naturalnego
13. Warunki atmosferyczne
14. Warunki meteorologiczno-geograficzne
15. Warunki oceanograficzno – geograficzne
16. Obszary morskie
17. Regiony biogeograficzne
18. Siedliska o obszary przyrodniczo jednorodne
19. Rozmieszczenie gatunków
20. Zasoby energetyczne
21. Zasoby mineralne.

 

 

*Słownik:

**Infrastruktura Informacji Przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

***Metadane – rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

****Usługi danych przestrzennych – rozumie się przez to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;

*****Zbiór danych przestrzennych – rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.