Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z części centralnej, wojewódzkiej i powiatowej. Jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych w poszczególnych częściach zasobu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183).

W wojewódzkiej części zasobu gromadzone są:

 • baza danych obiektów topograficznych BDOT10k;
 • operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją bazy danych BDOT10k,
 • mapy topograficzne w skali 1:10 000 tworzone m.in. na podstawie bazy danych BDOT10k (standardowe opracowania kartograficzne), oraz inne mapy topograficzne i tematyczne (np.: mapy hydrograficzne, sozologiczne, glebowo-rolnicze), tworzone przez marszałka województwa (niestandardowe opracowania kartograficzne),
 • materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
 • inne opracowania powstałe w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Szczegółowe informacje na temat zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego obszaru województwa lubelskiego udzielane są telefonicznie lub e-mailowo przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Skorowidze dostępne są na stronie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

BDOT10k to wektorowa, obiektowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych wraz z ich charakterystyką i metadanymi. Baza została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:10 000. Jej zakres informacyjny obejmuje 9 kategorii klas obiektów, do których należą: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, jednostkach podziału terytorialnego i obiekty inne. Obiekty są zapisane w 73 klasach obiektów. Forma udostępniania: pliki xml (gml) wraz ze schematem aplikacyjnym oraz metadanymi, w podziale na zbiory powiatowe, skompresowane do pliku ZIP.

BDOT10k w bezpłatnym oprogramowaniu opensource.

Wizualizację BDOT10k można wykonać w oprogramowaniu QGIS z wykorzystaniem opracowanej przez GUGiK wtyczki BDOT10k_GML_SHP dostępnej w oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS.

Aktualność danych

Obiekty BDOT10k oprócz geometrii zawierają atrybuty opisowe, w tym datę utworzenia i modyfikacji obiektu, natomiast metadane zbioru opisują datę ostatniej aktualizacji zbioru.

Podstawa prawna

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych BDOT10k, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, udostępniania bazy określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642).

Na podstawie art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. tj. 2020 r. poz. 276) tworzenie oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych BDOT10k należy do zadań marszałka województwa. Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. h ww. ustawy nie pobiera się opłaty za udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT10k.

 

Wizualizacja BDOT10k dla fragmentu obszaru miasta Lublin. *Wizualizacja bazy BDOT10k dla obszaru województwa lubelskiego dostępna jest dla stronie internetowej www.gis.lubelskie.pl w zakładce Geodezyjny Portal Mapowy.
Wizualizacja BDOT10k dla fragmentu obszaru miasta Lublin. Wizualizacja bazy BDOT10k dla obszaru województwa lubelskiego dostępna jest dla stronie internetowej www.gis.lubelskie.pl w zakładce Geodezyjny Portal Mapowy.

Mapy topograficzne

Mapy topograficzne to opracowania kartograficzne średnioskalowe (mapa w przedziale skalowym od 1:10 000 do 1: 100 000), o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego i ich przestrzenne relacje. Stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji o terenie, jego cechach fizjonomicznych i głównych funkcjach w odniesieniu do określonych obiektów. Na mapach topograficznych przedstawia się takie elementy jak: sieć komunikacyjna, osadnictwo, pokrycie terenu, sieć wodna, osnowa, granice administracyjne, rzeźba terenu.

Mapy topograficzne dzielą się na standardowe opracowania kartograficzne i niestandardowe opracowania kartograficzne.

Standardowe opracowania kartograficzne

Są to mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. tj. 2020 r. poz. 276).

Tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642).

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzi się i udostępnia standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000.

Dla obszaru województwa lubelskiego w latach 2015-2017 opracowano i wydano 63 arkusze standardowego opracowanie kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Forma udostępniania:

 • papierowa (wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (tiff – z opisem pozaramkowym, geotiff (1992 lub UTM) – bez opisu pozaramkowego, pdf),
 • wektorowa (gml).
Fragment mapy topograficznej 1:10 000 (opracowanie standardowe) układ 1992 PL-UTM (przykład)
Fragment mapy topograficznej 1:10 000 (opracowanie standardowe) układ 1992 PL-UTM (przykład)

Niestandardowe opracowania kartograficzne

Są to mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 wykonane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, wykonane zgodnie z obowiązującymi wcześniej instrukcjami, zasadami, wytycznymi technicznymi.

Do niestandardowych opracowań kartograficznych dostępnych w WODGiK należą:

1. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych 1965

Mapa opracowana w latach 1971-1988 dla celów gospodarczych dla całego obszaru województwa (łącznie: 704 godła w I strefie odwzorowawczej i 58 w II strefie odwzorowawczej). Dostępna w wersji dwukolorowej (rzeźba – kolor brązowy, sytuacja – czarny) lub jednokolorowej.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny dwukolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy czarno-biały,
 • rastrowa (format fiff, geotiff).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1965 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1965 (przykład)

2. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych 1992

Mapa wydawana w latach 1997-2003 przez Głównego Geodetę Kraju, a w latach 2002-2003 wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Mapa została opracowywana w oparciu o instrukcję techniczną z 1994 r. „Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków”. Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 316 arkuszy. Opracowanie nie jest kontynuowane.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny, arkusz płaski lub składany w sztywnych okładkach (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały,
 • rastrowa (format tiff, geotiff),
 • wektorowa (format dgn – z wyłączeniem 10 arkuszy z obszaru powiatu puławskiego, gdzie brak jest opracowania wektorowego).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1992 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1992 (przykład)

3. Mapa topograficzna w skali 1:25 000 w układzie współrzędnych 1965

Mapa opracowana dla celów gospodarczych w latach 1977 – 1987, jako pochodna mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. Pokrywa cały obszar województwa (łącznie: 196 godeł w I strefie odwzorowawczej i 21 w II strefie odwzorowawczej). Dostępna w wersji czterokolorowej lub dwukolorowej w południowo-wschodniej części województwa, na obszarze dawnego województwa zamojskiego. Treść mapy aktualna jest na lata 70-te – 80-te.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy lub dwukolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały,
 • rastrowa (format tiff, geotiff).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej czterokolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej czterokolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej dwukolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej dwukolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład)

 

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1965

Mapa opracowana dla całego obszaru województwa w latach 1978-1980 (łącznie 60 godeł w I strefie odwzorowawczej i 11 w II strefie odwzorowawczej). Treść mapy aktualna jest na lata 60-te i 70 -te. Mapa dostępna w wersji czterokolorowej.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały,
 • rastrowa (format tiff, geotiff).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1965 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1965 (przykład)

5. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1992

Mapa opracowywana w latach 1996-2001, w oparciu o instrukcję techniczną „Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1 : 50 000. Katalog znaków”, wprowadzoną do stosowania w 1995 roku. Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 18 arkuszy. Opracowanie nie jest kontynuowane.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny, arkusz płaski lub składany w sztywnych okładkach (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały,
 • rastrowa (format tiff, geotiff).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1992 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1992 (przykład)

6. Mapa topograficzna w skali 1:100 000 układ GUGiK80

Mapa topograficzna dostępna dla całego obszaru województwa lubelskiego (łącznie 30 godeł). Opracowana w latach 1981-1982 na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:100 000, w układzie „1942” przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poza elementami zastrzeżonymi, zakres treści i grafika mapy są zgodne z obowiązującą wówczas instrukcją dla topograficznych map wojskowych. Treść mapy aktualna jest na lata 60-te i 70 -te.

Forma udostępniania:

 • analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały,
 • rastrowa (format tiff, geotiff).
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:100 000 układ 1980 (przykład)
Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:100 000 układ 1980 (przykład)

7. Mapa wektorowa poziomu 2 (VMap Level 2) układ WGS-84

Jest to numeryczna baza danych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:50 000, zrealizowana w standardzie odpowiadającym opracowaniom przeznaczonym do celów wojskowych, tworzonym przez kraje należące do NATO. Jej prezentacją kartograficzną jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 o cięciu sekcyjnym obejmującym dwa godła klasycznej mapy topograficznej w tej skali.

Mapa VMap level 2 zawiera warstwy geometryczne obejmujące treści przyporządkowane do następujących kategorii tematycznych: granice, rzeźba terenu, fizjografia, roślinność, hydrografia, aeronautyka, obiekty socjalno-kulturowe, przemysł, transport, informacja ogólna.

Mapy wektorowe VMap wykonywane są w układzie odniesienia WGS-84.

Produkty VMap opracowano na trzech poziomach szczegółowości:

 • VMap Level 0 – w skali 1 : 1 000 000 – opracowanie pokrywa cały glob ziemski, został wytworzony przez amerykańską National Imagery and Mapping Agency i jest dostępne dla wszystkich krajów członkowskich NATO;
 • VMap Level 1 – w skali 1 : 250 000 – dla obszaru Polski tworzone przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego. Opracowanie stanowi część bazy danych o zasięgu ogólnoświatowym, tworzonej na użytek Sojuszu;
 • VMap Level 2 – w skali 1:50 000. Opracowanie tworzone  na zamówienie Służby Topograficznej Wojska Polskiego dla obszaru całego kraju, w ramach tzw. inicjatyw narodowych, ze względu na to, iż w ramach NATO nie podjęto wspólnego programu opracowania map wektorowych na tym poziomie szczegółowości.

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne jest opracowanie VMap Level 2 o poziomie szczegółowości 1: 50 000. Marszałek Województwa Lubelskiego może udostępniać bez ograniczeń 10 arkuszy, które opracował we współpracy z Zarządem Geografii Wojskowej Szt. Gen.WP. Pozostałe arkusze mogą być udostępniane wyłącznie dla podmiotów wskazanych w art. 40a ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. tj. 2020 r. poz. 276), podmiotom wykonującym prace na zlecenie i na rzecz Marszałka Województwa Lubelskiego oraz podmiotom publicznym realizującym zadania publiczne (zgodnie z pismem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 18.10.2016 r.).

Forma udostępniania:

 • analogowa (druk poligraficzny – wybrane arkusze (dostępne do wyczerpania nakładu)),
 • rastrowa (format tiff (wybrane arkusze)),
 • wektorowa (format shp).
Fragment mapy topograficznej VMap level2 w skali 1:50 000, układ WGS-84 (przykład)
Fragment mapy topograficznej VMap level2 w skali 1:50 000, układ WGS-84 (przykład)

Kartograficzne opracowanie tematyczne

1. Mapa sozologiczna w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1992

Mapa tematyczna przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Treść podkładową stanowią wybrane elementy sytuacji i nazewnictwa oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

 • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
 • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego
 • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
 • rekultywacja środowiska przyrodniczego,
 • nieużytki,
 • oznaczenia uzupełniające

Informację kartograficzną zawartą na mapie uzupełnia komentarz naukowy zamieszczony na odwrocie arkusza. Zawiera on istotne informacje, dotyczące obszaru przedstawionego na danym arkuszu, w postaci tabel, wykresów, mapek oraz opisów ułatwiających odbiór treści mapy.

Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów zajmujących się tematyką ochrony środowiska jak również dla planistów, uczelni i naukowców, w tym także studentów. Może stanowić cenne źródło informacji, pomocne przy podejmowaniu decyzji z zakresu m.in. lokalizacji inwestycji gospodarczych przemysłowych, komunalnych czy rekreacyjnych lub może służyć jako narzędzie do badania stanu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano i wydano w latach 2000-2011 58 godeł. Mapy zostały wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Marszałka Województwa Lubelskiego, część arkuszy położonych na granicy z województwami sąsiednimi opracowano na zamówienie Marszałków Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.

Forma udostępniania:

 • analogowa (druk poligraficzny (dostępne do wyczerpania nakładu), wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (tiff, geotiff, komentarz naukowy – pdf),
 • wektorowa (tab).
Fragment mapy sozologicznej (przykład)
(Opis opracowano na podstawie: Wytyczne techniczne GIS-4 mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2005)

2. Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1992

Mapa tematyczna przedstawiająca warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Obrazuje przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych oraz rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej. Treść podkładową stanowią wybrane elementy sytuacji i nazewnictwa oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

 • Topograficzne działy wodne,
 • Wody powierzchniowe,
 • Wypływy wód podziemnych,
 • Wody podziemne pierwszego poziomu,
 • Przepuszczalność gruntów,
 • Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
 • Punkty hydrotechniczne pomiarów stacjonarnych.

Informację kartograficzną zawartą na mapie uzupełnia komentarz naukowy zamieszczony na odwrocie arkusza. Zawiera on istotne informacje, dotyczące obszaru przedstawionego na danym arkuszu, w postaci tabel, wykresów, mapek oraz opisów ułatwiających odbiór treści mapy.

Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów zajmujących się gospodarką wodną, dla planistów, służb ratowniczych i antykryzysowych, uczelni i naukowców, w tym także studentów. Może stanowić cenne źródło informacji, pomocne przy podejmowaniu decyzji z zakresu planowania przestrzennego (projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego) a także przy badaniu problemów czy planowaniu w zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych takich jak: zaopatrzenie w wodę, zabezpieczenie przed powodzią, względnie jej skutkami oraz innych zagadnień związanych z gospodarką wodną. Może służyć jako materiał do prac badawczych z dziedziny nauk o środowisku przyrodniczym.

Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 49 arkuszy, mapy zostały wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Marszałka Województwa Lubelskiego w latach 2002-2008.

Forma udostępniania:

 • analogowa (druk poligraficzny (dostępne do wyczerpania nakładu), wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (tiff, geotiff, komentarz naukowy – pdf)
 • wektorowa (tab).
Fragment mapy hydrograficznej (przykład)
(Opis opracowano na podstawie: Wytyczne techniczne GIS-3 Mapa hydrograficzna Polski skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2005)

3. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1: 5 000 w układzie 2000 w podziale obrębowym

Mapa tematyczna przedstawiająca przestrzenną zmienność siedliska glebowego.

Mapa glebowo-rolnicza zawiera informacje na temat głównych właściwości fizycznych gleby oraz jej przydatności rolniczej. Jej treść stanowią: kompleksy rolniczej przydatności gleb, typy i podtypy gleb informacje o składzie mechanicznym i głębokości zalegania warstw profilu glebowego, oznaczenie lokalizacji odkrywek glebowych.

Mapa glebowo-rolnicza przeznaczona jest dla jednostek i instytucji zajmujących się określaniem kierunków rozwoju wsi, planowaniem przestrzennym, ochroną gleb oraz rejonizacją upraw czy opracowaniem planów urządzeniowych gospodarstw wielkoobszarowych. Jej zastosowanie wykracza również poza potrzeby związane z rolnictwem, a mianowicie mapa glebowo-rolnicza może służyć jako cenne źródło informacji do przeprowadzania różnego rodzaju analiz przestrzennych.

W latach 2010-2013 na zlecenie Marszałka Województwa lubelskiego dokonano modernizacji i aktualizacji istniejących analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 oraz utworzono w oparciu o nie numeryczną obiektowo-wektorową warstwę tematyczną glebowo-rolniczą w skali 1:10 000. W wyniku przeprowadzonych prac, w oparciu o aktualne dane ewidencji gruntów i budynków (m.in. kontury klasyfikacyjne), zaktualizowano kompleksy rolniczej przydatności gleb zawarte na mapie. Wizualizację kartograficzną mapy opracowano w podziale obrębowym (na jeden obręb może przypadać od 1 do 15 arkuszy mapy), w postaci plików PDF, w skali 1:5 000, dla całego obszaru województwa z wyłączeniem miast pełniących funkcję powiatów grodzkich.

Forma udostępniania:

 • analogowa (wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (pdf),
 • wektorowa (map )
Fragment mapy glebowo-rolniczej (przykład)
Fragment mapy glebowo-rolniczej (przykład)

4. Mapa Parki Krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu Województwa Lubelskiego w skali 1:250 000 w układzie 1992

Mapa tematyczna przedstawiająca parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu występujące na terenie województwa lubelskiego. Mapa została wykonana w 2017 r. na zlecenie Marszalka Województwa Lubelskiego, format A0.

Forma udostępniania:

 • analogowa (wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (pdf).
Fragment mapy Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Lubelskiego (przykład)
Fragment mapy Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu Województwa Lubelskiego (przykład)

5.

Mapa Obwody Łowieckie Województwa Lubelskiego

Mapa tematyczna przedstawiająca granice obwodów łowieckich występujących na terenie województwa lubelskiego. Mapa została wykonana w 2013 . na zlecenie Marszałka Województwa Lubelskiego. Wykonano następujące produkty:

 • Mapa tematyczna Obwodów Łowieckich Województwa Lubelskiego w układzie 1992, w skali dostosowanej do rozmiaru formatu A1 (w zależności od wielkości obwodu, np. 1:20 000, 1:25 000, 1:35 000). Na mapie zostały uwidocznione granice obwodów łowieckich na tle mapy topograficznej. Wykonano 329 arkuszy (pojedynczy arkusz = jeden obwód łowiecki) w dwóch wersjach (bez szrafury oraz ze szrafurą, tj. z przedstawieniem włączeń z powierzchni użytkowej). Dla każdego obwodu został sporządzony również rejestr powierzchniowy (docx).
 • Mapa przeglądowa Obwodów Łowieckich w skali 1:350 000 w układzie 1992
 • Mapa przeglądowa Zarządów Okręgowych w skali 1: 350 000 w układzie 1992

Forma udostępniania:

 • analogowa (wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
 • rastrowa (pdf),
 • wektorowa (map)
Fragment mapy tematycznej Obwody Łowieckie Województwa Lubelskiego – wersja bez szrafury (przykład)
Fragment mapy tematycznej Obwody Łowieckie Województwa Lubelskiego – wersja bez szrafury (przykład)
Fragment mapy tematycznej Obwody Łowieckie Województwa Lubelskiego – wersja ze szrafurą (przykład)
Fragment mapy tematycznej Obwody Łowieckie Województwa Lubelskiego – wersja ze szrafurą (przykład)
Fragment mapy przeglądowej obwodów łowieckich
Fragment mapy przeglądowej obwodów łowieckich
Fragment mapy przeglądowej Zarządów Okręgowych
Fragment mapy przeglądowej Zarządów Okręgowych