Zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z części centralnej, wojewódzkiej i powiatowej i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych w poszczególnych częściach zasobu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183).

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są następujące materiały i zbiory danych: baza danych obiektów topograficznych, mapy topograficzne w skali 1:10 000 tworzone na podstawie tejże bazy (standardowe opracowania kartograficzne) oraz pozostałe mapy topograficzne (niestandardowe opracowania kartograficzne), opracowania tematyczne m.in. mapy hydrograficzne, mapy sozologiczne, mapy glebowo-rolnicze i inne tworzone na zamówienie Marszałka Województwa, a także pozostałe opracowania lub kopie materiałów i baz danych pozyskanych z innych części zasobu np. ortofotomapa.

Poniżej znajduje się krótki opis najczęściej udostępnianych materiałów stanowiących część wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szczegółowe informacje na temat zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego obszaru województwa lubelskiego udzielane są telefonicznie lub e-mailowo przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

Co to jest?
Jest to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000. Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Marszałka Województwa.

Obiekty zawarte w zbiorze BDOT10k zgrupowane są w dziewięciu następujacych kategoriach klas obiektów:

♦ jednostki podziału terytorialnego,
♦ budynki, budowle i urządzenia,
♦ sieć komunikacyjna,
♦ sieć uzbrojenia terenu,
♦ sieć wodna,
♦ pokrycie terenu,
♦ kompleksy użytkowania terenu,
♦ tereny chronione,
♦ obiekty inne.[/accordion_content]Co zawiera?
Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych wraz z ich charakterystyką oraz opisującymi je metadanymi.

Obiekty zawarte w zbiorze BDOT10k zgrupowane są w dziewięciu następujacych kategoriach klas obiektów:

♦ jednostki podziału terytorialnego,
♦ budynki, budowle i urządzenia,
♦ sieć komunikacyjna,
♦ sieć uzbrojenia terenu,
♦ sieć wodna,
♦ pokrycie terenu,
♦ kompleksy użytkowania terenu,
♦ tereny chronione,
♦ obiekty inne.

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, organizację, tryb i standardy jej tworzenia i aktualizacji, udostępniania oraz zasady tworzenia na jej podstawie standardowych opracowań kartograficznych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17  listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz. U.  z 2011 Nr 279 poz. 1642).

Dla kogo?
Baza danych obiektów topograficznych adresowana jest do organów administracji publicznej, służb antykryzysowych, służb mundurowych, policji, straży pożarnej i innych, oraz organów, firm i instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, różnymi dziedzinami gospodarki w tym: transportem, budownictwem, energetyką i ochroną środowiska.
BDOT10k stanowi cenne źródło informacji, pomocne przy przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym. Może wspomagać podejmowanie decyzji, zarówno w zakresie lokalizacji inwestycji gospodarczych, przemysłowych, komunalnych i innych, jak również dotyczących zarządzania antykryzysowego lub ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje:
Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k jest rejestrem publicznym, zawierającym najbardziej aktualne dane o obiektach topograficznych, o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Rejestr ten prowadzony jest dla obszaru całego kraju, w obowiązującym układzie współrzędnych 1992.
Opracowanie BDOT10k dostępne jest we właściwych miejscowo wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie można pozyskać bazę BDOT10k o aktualności na lata 2012-2015 (pełny zbiór lub poszczególne warstwy) dla całego obszaru województwa lubelskiego. Baza BDOT10k jest aktualizowana w stopniu zależnym od wysokości środków jakimi dysponuje służba geodezyjna szczebla wojewódzkiego.
W oparciu o informacje zawarte w bazie danych obiektów topograficznych tworzone są standardowe opracowania kartograficzne. W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie gromadzone i udostępniane są standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubelskiego.

Wizualizacja BDOT10k dla fragmentu obszaru miasta Lublin*:

*Wizualizacja bazy BDOT10k dla obszaru województwa lubelskiego dostępna jest dla stronie internetowejwww.gis.lubelskie.pl w zakładce Geodezyjny Portal Mapowy.

Forma udostępniania: 
– elektroniczna – pliki gml

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

 

Mapy topograficzne

Co to jest?
Są to opracowania kartograficzne średnioskalowe (mapa w przedziale skalowym od 1:10 000 do 1: 100 000), o treści ogólnogeograficznej, przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne relacje. Stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji o terenie, jego cechach fizjonomicznych i głównych funkcjach w odniesieniu do określonych obiektów.

Co zawiera?
Mapa topograficzna zawiera treści ogólnogeograficzne, przedstawione  w różnym stopniu uszczegółowienia w zależności od skali opracowania. Są to m.in.: rzeźba terenu, pokrycie terenu, sieć komunikacyjna, sieć wodna, osadnictwo. Mapa topograficzna przedstawia uproszczenie rzeczywistej sytuacji terenowej. Im mniejsza skala mapy tym większe jest uproszczenie przedstawianych obiektów, wiąże się z tym również większy błąd ich położenia w przestrzeni.

Dla kogo?
Mapa adresowana jest do  organów administracji publicznej, służb antykryzysowych, organów i instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką, transportem, budownictwem a także do szkół, uczelni, naukowców, studentów oraz innych obywateli.

Dodatkowe informacje:
Mapy topograficzne dla potrzeb cywilnych w przeszłości i obecnie wydawane były przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Mapy topograficzne na potrzeby wojska wydawała Służba Topograficzna Wojska Polskiego. Zmieniające się instrukcje techniczne dotyczące opracowywania map oraz zmiany obowiązujących państwowych układów współrzędnych geodezyjnych spowodowały, że zasób map topograficznych wydawanych na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci różni się m.in. sposobem redakcji, układem współrzędnych czy metodą wydzielenia arkusza.

UWAGA!
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 poz. 520 z późn. zm.) mapy topograficzne ze względu na źródło danych, na podstawie których je opracowano, dzielimy na standardowe i niestandardowe opracowania kartograficzne.

Standardowe opracowania kartograficzne

Są to mapy topograficzne tworzone na podstawie danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k), numerycznym modelu terenu (NMT) oraz Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych (PRNG). Dane poddane są procesom generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej. Tryb i standardy techniczne ich tworzenia określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz. U.  z 2011 Nr 279 poz. 1642).

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzi się i udostępnia standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych 1992 (PL-UTM). Podział na arkusze jest taki sam jak w przypadku niestandardowego opracowania topograficznego, czyli tzw. „starej” mapy topograficznej 1:10 000 w układzie 1992.

Dla obszaru województwa lubelskiego w 2015 roku opracowano i wydano 63 arkusze opracowania standardowego. Planowane jest wydanie kolejnych arkuszy w roku 2016.

Fragment standardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1992 PL-UTM (przykład):

Mapa

Forma udostępniania:
– papierowa (wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały)
– rastrowa (tiff, geotiff – bez opisu pozaramkowego, pdf)
– wektorowa (gml)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

 

Niestandardowe opracowania kartograficzne

Są to wszystkie, poza opracowaniami standardowymi mapy topograficzne, tworzone i wydawane na podstawie obowiązujących w danym okresie instrukcji i wytycznych technicznych. Zaliczamy do nich mapy wydawane w różnych szeregach skalowych, w układach współrzędnych: 1942, 1965, GUGiK80 czy też 1992.

Do niestandardowych opracowań kartograficznych dostępnych w WODGiK należy:

Mapa topograficzna w układzie wspołrzędnych 1965
Jest to opracowanie kartograficzne wykonane dla całego obszaru województwa lubelskiego w latach 1971-1988, według instrukcji technicznej O-2. Układ współrzędnych „1965” wprowadzony został do opracowań kartograficznych przeznaczonych dla potrzeb gospodarczych w roku 1968. Charakteryzował się podziałem kraju na 5 stref odwzorowawczych. Mapy opracowywane w poszczególnych strefach były przesunięte i lekko skręcone względem siebie, konsekwencją czego był brak możliwości uzgodnienia styków arkuszy. Wymagało to tworzenia pokrywających się obszarowo arkuszy na granicach stref. Zasięg województwa lubelskiego pokrywają arkusze opracowane w strefie I oraz w jego północno-zachodniej części również w strefie II. Wydawcą mapy był Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Mapy sporządzone w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1965” nie posiadają siatki kartograficznej. Sporządzone są w prostokątnym podziale arkuszowym.

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie dla całego obszaru województwa lubelskiego dostępne są mapy topograficzne w układzie 1965 w skalach:

1 : 10 000 – mapa opracowana w latach 1971-1988 dla celów gospodarczych dla całego obszaru województwa (łącznie: 704 godła w I strefie odwzorowawczej i 58 w II strefie odwzorowawczej). Dostępne w wersji dwukolorowej (rzeźba – kolor brązowy, sytuacja – czarny) lub jednokolorowej. Treść mapy aktualna jest na lata 70. – 80.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1965 (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny jedno lub dwukolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy jedno lub dwukolorowy
– rastrowa (format tiff, geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

1 : 25 000 – mapa opracowana dla celów gospodarczych w latach 1977 – 1987, jako pochodna mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. Pokrywa cały obszar województwa (łącznie: 196 godeł w I strefie odwzorowawczej i 21 w II strefie odwzorowawczej). Dostępna w wersji czterokolorowej lub dwukolorowej w południowo-wschodniej części województwa, na obszarze dawnego województwa zamojskiego. Treść mapy aktualna jest na lata 70-te – 80-te.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej czterokolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład):

Fragment niestandardowej mapy topograficznej dwukolorowej 1:25 000 układ 1965 (przykład):

 

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy lub dwukolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały
– rastrowa (format tiff, geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

1 : 50 000 – mapa opracowana dla całego obszaru województwa w latach 1978-1980 (łącznie 60 godeł w I strefie odwzorowawczej i 11 w II strefie odwzorowawczej). Treść mapy aktualna jest na lata 60-te i 70 -te. Mapa dostępna w wersji czterokolorowej.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1965 (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały
– rastrowa (format tiff, geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

2. Mapa topograficzna układ GUGiK80 w skali 1:100 000 – dostępna dla całego obszaru województwa lubelskiego (łącznie 30 godeł). Opracowana w latach 1981-1982 na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:100 000, w układzie „1942” przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poza elementami zastrzeżonymi, zakres treści i grafika mapy są zgodne z obowiązującą wówczas instrukcją dla topograficznych map wojskowych. Treść mapy aktualna jest na lata 60-te i 70 -te.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:100 000 układ 1980 (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny czterokolorowy (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały
– rastrowa (format tiff, geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

3. Mapa topograficzna układ 1992:

Skala 1 : 10 000 – mapa wydawana w latach 1997-2003 przez Głównego Geodetę Kraju, a w latach 2002-2003 wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Mapa została opracowywana w oparciu o instrukcję techniczną z 1994 r. „Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. Wzory znaków”. Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 316 arkuszy. Opracowanie nie jest kontynuowane.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:10 000 układ 1992 (przykład):

 

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny, arkusz płaski lub składany w sztywnych okładkach (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały
– rastrowa (format tiff, geotiff)
– wektorowa (format dgn – z wyłączeniem 10 arkuszy z obszaru powiatu puławskiego, gdzie brak jest opracowania wektorowego)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

Skala 1 : 50 000 – mapa średnioskalowa, opracowywana w latach 1996-2001, w oparciu o instrukcję techniczną „Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1 : 50 000. Katalog znaków”, wprowadzoną do stosowania w 1995 roku.
Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 18 arkuszy. Opracowanie nie jest kontynuowane.

Fragment niestandardowej mapy topograficznej 1:50 000 układ 1992 (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa – druk poligraficzny, arkusz płaski lub składany w sztywnych okładkach (dostępne do wyczerpania nakładu) lub wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały
– rastrowa (format tiff, geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

4. Mapa wektorowa poziomu 2 (VMap level 2) układ WGS-84:

Co to jest?
jest to numeryczna baza danych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:50 000, zrealizowana w standardzie odpowiadającym opracowaniom przeznaczonym do celów wojskowych, tworzonym przez kraje należące do NATO. Jej prezentacją kartograficzną jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 o cięciu sekcyjnym obejmującym dwa godła klasycznej mapy topograficznej w tej skali.

Co zawiera?
Mapa VMap level 2 zawiera warstwy geometryczne obejmujące treści przyporządkowane do   następujących kategorii tematycznych: 
– granice
– rzeźba terenu
– fizjografia
– roślinność
– hydrografia
– aeronautyka
– obiekty socjalno-kulturowe
– przemysł
– transport
– informacja ogólna

Dla kogo?
Baza VMap level 2 z założenia przeznaczona jest dla celów wojskowych, jest przystosowana do użytkowania w działaniach operacyjnych, wymagających map podkładowych o znacznej szczegółowości, do planowania misji, wyszukiwania według współrzędnych, wykonywania zapytań oraz analiz terenowych.

Dodatkowe informacje:
Mapy wektorowe VMap wykonywane są w układzie odniesienia WGS-84.

Produkty VMap opracowano na trzech poziomach szczegółowości:

– VMap Level 0 – w skali 1 : 1 000 000 – opracowanie pokrywa cały glob ziemski, został wytworzony przez amerykańską National Imagery and Mapping Agency i jest dostępne dla wszystkich krajów członkowskich NATO.
– VMap Level 1 – w skali 1 : 250 000 – dla obszaru Polski tworzone przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego. Opracowanie stanowi część bazy danych o zasięgu ogólnoświatowym, tworzonej na użytek Sojuszu.
– VMap Level 2 – w skali 1:50 000. Opracowanie tworzone  na zamówienie Służby Topograficznej Wojska Polskiego dla obszaru całego kraju, w ramach tzw. inicjatyw narodowych, ze względu na to, iż w ramach NATO nie podjęto wspólnego programu opracowania map wektorowych na tym poziomie szczegółowości. W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne jest opracowanie o tym poziomie szczegółowości.

Fragment mapy topograficznej VMap level2 w skali 1:50 000, układ WGS-84 (przykład):

 

Forma udostępniania:
– analogowa (druk poligraficzny, wydruk ploterowy),
– rastrowa (tiff)
– wektorowa (VPF, shp)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

 

Mapy tematyczne

1. Mapa sozologiczna

Co to jest?
Jest to mapa tematyczna przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.

Co zawiera?
Treść podkładową stanowią wybrane elementy sytuacji i nazewnictwa oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

1. formy ochrony środowiska przyrodniczego,
2. degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
3. przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
4. rekultywacja środowiska przyrodniczego,
5. nieużytki,
6. oznaczenia uzupełniające

Informację kartograficzną zawartą na mapie uzupełnia komentarz naukowy zamieszczony na odwrocie arkusza. Zawiera on istotne informacje, dotyczące obszaru przedstawionego na danym arkuszu, w postaci tabel, wykresów, mapek oraz opisów ułatwiających odbiór treści mapy.

Dla kogo?
Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów zajmujących się tematyką ochrony środowiska jak również dla planistów, uczelni i naukowców, w tym także studentów.  Może stanowić cenne źródło informacji, pomocne przy podejmowaniu decyzji z zakresu m.in. lokalizacji inwestycji  gospodarczych przemysłowych, komunalnych czy rekreacyjnych lub może służyć jako narzędzie do badania stanu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Dodatkowe informacje:
Skala mapy 1:50 000, układ współrzędnych 1992. Podział na arkusze jest taki sam jak w przypadku mapy topograficznej 1:50 000 w układzie 1992.
Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano i wydano w latach 2000-2011 58 godeł. Mapy zostały wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Marszałka Województwa Lubelskiego, część arkuszy położonych na granicy z województwami sąsiednimi opracowano na zamówienie Marszałków Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.

Fragment mapy sozologicznej (przykład):

 

Forma udostępniania:
– analogowa (druk poligraficzny, wydruk ploterowy kolorowy lub czarno-biały),
– rastrowa (tiff, geotiff, komentarz naukowy – pdf)
– wektorowa (tab)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

 

(Opis opracowano na podstawie: Wytyczne techniczne GIS-4 mapa Sozologiczna Polski  skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2005)

2. Mapa hydrograficzna

Co to jest?
Jest to mapa tematyczna przedstawiająca warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Obrazuje przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych oraz rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej.

Co zawiera?
Treść podkładową stanowią wybrane elementy sytuacji i nazewnictwa oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

1. Topograficzne działy wodne,
2. Wody powierzchniowe,
3. Wypływy wód podziemnych,
4. Wody podziemne pierwszego poziomu,
5. Przepuszczalność gruntów,
6. Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
7. Punkty hydrotechniczne pomiarów stacjonarnych.

Informację kartograficzną zawartą na mapie uzupełnia komentarz naukowy zamieszczony na odwrocie arkusza. Zawiera on istotne informacje, dotyczące obszaru przedstawionego na danym arkuszu, w postaci tabel, wykresów, mapek oraz opisów ułatwiających odbiór treści mapy.

Dla kogo?
Mapa adresowana jest głównie do instytucji i urzędów zajmujących się gospodarką wodną, dla planistów, służb ratowniczych i antykryzysowych, uczelni i naukowców, w tym także studentów.  Może stanowić cenne źródło informacji, pomocne przy podejmowaniu decyzji z zakresu planowania przestrzennego (projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego) a także przy badaniu problemów czy planowaniu w zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych takich jak: zaopatrzenie w wodę, zabezpieczenie przed powodzią, względnie jej skutkami oraz innych zagadnień związanych z gospodarką wodną. Może służyć jako materiał do prac badawczych z dziedziny nauk o środowisku przyrodniczym.

Dodatkowe informacje:
Skala mapy 1:50 000, układ współrzędnych 1992. Podział na arkusze jest taki sam jak w przypadku mapy topograficznej 1:50 000 w układzie 1992.
Dla obszaru województwa lubelskiego opracowano 49 arkuszy, mapy zostały wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Marszałka Województwa Lubelskiego w latach 2002-2008.

Fragment mapy hydrograficznej (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa (druk poligraficzny, wydruk ploterowy),
– rastrowa (tiff, geotiff, komentarz naukowy – pdf)
– wektorowa

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

(Opis opracowano na podstawie: Wytyczne techniczne GIS-3 Mapa hydrograficzna Polski  skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2005) 

3. Mapa glebowo-rolnicza

Co to jest?
Jest to mapa tematyczna, przedstawiająca przestrzenną zmienność siedliska glebowego.

Co zawiera?
Mapa glebowo-rolnicza zawiera informacje na temat głównych właściwości fizycznych gleby oraz jej przydatności rolniczej.

Jej treść stanowią:
kompleksy rolniczej przydatności gleb,
typy i podtypy gleb
informacje o składzie mechanicznym i głębokości zalegania warstw profilu glebowego.
oznaczenie lokalizacji odkrywek glebowych

Dla kogo?
Dla jednostek i instytucji zajmujących się określaniem kierunków rozwoju wsi, planowaniem przestrzennym, ochroną gleb oraz rejonizacją upraw czy opracowaniem planów urządzeniowych gospodarstw wielkoobszarowych. Jej zastosowanie wykracza również poza potrzeby związane z rolnictwem ,a mianowicie mapa glebowo-rolnicza może służyć jako cenne źródło informacji do przeprowadzania różnego rodzaju analiz przestrzennych.

Dodatkowe informacje:
W latach 2010-2012 na zlecenie Marszałka Województwa lubelskiego dokonano modernizacji i aktualizacji istniejących analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1: 5 000 oraz utworzono w oparciu o nie numeryczną obiektowo-wektorową warstwę tematyczną glebowo-rolniczą w skali 1 : 10 000. W wyniku przeprowadzonych prac, w oparciu o aktualne dane ewidencji gruntów i budynków (m.in. kontury klasyfikacyjne), zaktualizowano kompleksy rolniczej przydatności gleb zawarte na mapie.
W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępna jest baza danych mapy glebowo-rolniczej dla całego obszaru województwa z wyłączeniem miast pełniących funkcję powiatów grodzkich. Najmniejszą udostępnianą jednostką jest obręb ewidencyjny. Wizualizację kartograficzną mapy opracowano w postaci plików PDF, w skali 1:5 000 (1 plik zawiera 1 arkusz, który został utworzony analogicznie do podziału przyjętego na „starej” mapie glebowo-rolniczej).

Fragment mapy glebowo-rolniczej (przykład):

Forma udostępniania:
– analogowa (wydruk ploterowy),
– rastrowa (PDF)
– wektorowa (format .map )

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.

 

Ortofotomapa

Co to jest?
Jest to kartometryczne opracowanie przedstawiające obraz terenu, utworzone na podstawie ortogonalnie przetworzonych zdjęć lotniczych bądź satelitarnych. Dostępne w układzie współrzędnych 1992.

Dla kogo?
Opracowanie stanowi cenne źródło informacji dla urbanistów, leśników, służb antykryzysowych, a także organów administracji zajmujących się planowaniem przestrzennym, rozwojem obszarów wiejskich, gospodarką leśną i rolną. Może być wykorzystywane w celu przeprowadzania szeregu analiz przestrzennych związanych z analizą pokrycia terenu.

Dodatkowe informacje:
Ortofotomapa należy do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednakże wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mogą ją udostępniać zgodnie z zapisami art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn. zm.).

Ortofotomapa dla województwa lubelskiego stanowi mozaikę arkuszy jest aktualnych na lata 2009-2013. Szczegółowe informacje o aktualności i dokładności arkuszy (wielkości piksela terenowego) dla poszczególnych obszarów, dostępne są w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ortofotomapa (przykład):

 

Forma udostępniania:
– rastrowa (geotiff)

Skorowidz:
http://gis.lubelskie.pl/M7/

Jak zamówić?
Informacje w zakładce Udostępnianie zasobu.