Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie

W wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej gromadzony jest państwowy zasób geodezyjny, który stanowi własność Skarbu Państwa. Państwowy zasób geodezyjny zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne ma za zadanie służyć gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako Oddział stanowiący część Departamentu Geodezji i Kartografii.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje w imieniu Marszałka województwa realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Należą do nich m.in.:

 • Gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Planowanie zadań niezbędnych do wzbogacania Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT10k), oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000.
 • Zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa lubelskiego oraz innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
 • Nadzór nad realizacją i udział w odbiorach opracowań geodezyjno-kartograficznych.
 • Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Udostępnianie map i innych informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających z opracowań włączonych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Prowadzenie wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji o terenie.
 • Współpraca w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia mapowego dla potrzeb służb antykryzysowych.
 • Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
 • Sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Zamawianie map, zgłaszanie prac i baza WODGIK