Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie

W wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej gromadzony jest państwowy zasób geodezyjny, który stanowi własność Skarbu Państwa. Państwowy zasób geodezyjny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) ma za zadanie służyć gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako Oddział stanowiący część Departamentu Geodezji i Kartografii.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje w imieniu Marszałka Województwa zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Należą do nich m.in.:

 • prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • planowanie zadań niezbędnych do wzbogacania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT10k), oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
 • wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa lubelskiego,
 • nadzór nad realizacją zleceń i udział w odbiorach opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 • kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających z materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
 • prowadzenie wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji o terenie.
 • współpraca w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia mapowego dla potrzeb służb antykryzysowych,
 • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

 

Zamawianie map,  dane do pobrania – www.gis.lubelskie.pl