Sposób i tryb udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zgodnie z § 18  ust. 1 ww. rozporządzenia udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu składa się do WODGiK w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym*.

*podpis elektroniczny – taki, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego można zamówić:

Elektronicznie poprzez:

1. Moduł Zarządzania WODGiK –  Moduł Zarządzania WODGiK umożliwia wypełnienie i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym także wniosku w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014, poz. 1114), w postaci formularza elektronicznego. Proces zamówienia oraz zakupu poprzez Moduł Zarządzania WODGiK materiałów zgromadzonych w wojewódzkim zasobie realizowany jest drogą elektroniczną.

Do złożenia wniosku poprzez Moduł niezbędne jest posiadanie:

♦ konta użytkownika na stronie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Konto można założyć na stronie https://gis.lubelskie.pl w zakładce Zarejestruj
♦ profilu zaufanego ePUAP

Dodatkowo w przypadku chęci uiszczenia opłaty za zamawiane materiały drogą elektroniczną poprzez usługę e-płatności niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w Lubelskim Internetowym Biurze Obsługi Interesanta. https://liboi.lubelskie.pl/

2. Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesanta (LIBOI) –  pozwala na złożenie wniosku poprzez skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski składane w taki sposób powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, niezbędne jest ich podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Wnioski przesłane wyłącznie w formie skanu i nie podpisane w taki sposób, jak opisany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Adres LIBOI (Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta):
https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=418171

3. E-mail wodgik@lubelskie.pl. W przypadku przekazania skanu wniosku drogą e-mailową niezbędne jest dosłanie podpisanego oryginału tradycyjną pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego.

Tradycyjnie poprzez:

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku pocztą na adres Urzędu:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

2. Złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w Biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub bezpośrednio u pracownika WODGiK.

Biuro podawcze Kancelarii Ogólnej – znajduje się na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Artura Grottgera 4, na prawo od wejścia.

WODGiK – pokój 029, 030 na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Grottgera 4. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udzielają informacji na temat zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz służą pomocą przy wypełnieniu wniosku. Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy Urzędu to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wzory formularzy – w tym wniosków o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można pobrać z zakładki Do pobrania lub ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63. Formularze w postaci papierowej można uzyskać również na miejscu, w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wzór formularza