Sposób i tryb udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Zgodnie z § 18  ust. 1 ww. rozporządzenia udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu należy skierować do Marszałka Województwa Lubelskiego w formie papierowej lub formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym*.

*podpis elektroniczny – podpis, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), albo bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ww. ustawy, albo podpis zaufany, o którym mowa w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm)

Udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w imieniu Marszałka Województwa, zajmuje się Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE – sposób postępowania

WNIOSEK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1. Złożenie wniosku poprzez Moduł Zarządzania WODGiK

Zaloguj się do Modułu WODGiK na stronie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (jeśli nie posiadasz konta musisz wcześniej je zarejestrować). W zakładce „Wnioski” wybierz „Rejestracja wniosku”,  następnie „O udostępnienie” lub „O udostępnienie art. 15” (dot. trybu zgodnego z art. 15. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 346 z późn. zm.)), uzupełnij wniosek, wybierz: „Wyślij”. Po przekierowaniu na serwis ePUAP podpisz dokument profilem zaufanym.

2. Złożenie wniosku poprzez Elektroniczna Skrzynkę Podawczą

Wjedź na stronę www.umwl.bip.lubelskie.pl i przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Zostaniesz przekierowany do profilu Urzędu Marszałkowskiego na stronie ePUAP. Przejdź do zakładki Geodezja i Kartografia, wybierz „Udostępnianie informacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych” i wybierz „Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, następnie „Załatw sprawę„, zaloguj się i złóż wypełniony i podpisany wniosek .

3. Złożenie wniosku poprzez e-mail kontaktowy do Urzędu Marszałkowskiego: info@lubelskie.pl.

Przekazanie wypełnionego i podpisanego podpisem elektronicznym* wniosku na adres kontaktowy Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku przekazania skanu wniosku papierowego drogą e-mailową niezbędne jest dosłanie podpisanego oryginału pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego.

UWAGA! Wnioski składane w sposób elektroniczny muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, tj. muszą być podpisane podpisem elektronicznym*. Wnioski przesłane wyłącznie w formie skanu i nie podpisane w taki sposób nie będą  rozpatrywane.

WNIOSEK W FORMIE PAPIEROWEJ

1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez upoważniona osobę wniosku pocztą na adres Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

2. Złożenie wypełnionego i podpisanego przez upoważniona osobę wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4

Formularz wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępny jest w zakładce Do pobrania