Projekt „Wędrówki lubelskich żurawi”

Dzisiaj Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa otworzył konferencję prasową przybliżającą nowy projekt „Wędrówki lubelskich żurawi”, który ma na celu czynną ochronę i określenie zagrożeń dla populacji żurawi na Lubelszczyźnie. W spotkaniu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną przyrody oraz biznesu.

Projekt jest wynikiem listu intencyjnego podpisanego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony lubelskich żurawi, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat tego gatunku oraz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego. Pod listem inicjującym akcję „Wędrówki lubelskich żurawi” 25 czerwca 2021 r. w Lublinie złożyło podpis 22 sygnatariuszy.

Często powtarzam, że to właśnie przyroda jest największą atrakcją turystyczną naszego województwa. Zamieszkujemy przecież obszar, którego walory przyrodnicze są unikalne w skali kraju i Europy. Lubelskie żurawie zdobywają dziś dużo większą popularność, co sprawia, że żuraw staje się symbolem Polesia, a także ambasadorem naszego województwamówił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Zadanie ma charakter wielopłaszczyznowy i wielowymiarowy, stąd zaangażowanie nie tylko władz samorządowych, ale również przedstawicieli biznesu i najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Takie połączenie to szansa dla lubelskich żurawi i perspektywa na przyszłość.

Niewątpliwie najmocniejszym punktem projektu są nadajniki GPS/GSM, które dostarczają niepodważalnych merytorycznie danych o tym gatunku. Monitorowanie tras przelotów żurawi oraz ich aktywności pozwala prowadzić badania dotyczące ekologii rozrodu i migracji żurawi. Dane naukowe pozyskane przez 1,5 roku trwania projektu umożliwiają podjęcie działań na rzecz ochrony tych ptaków. Lubelskie jest jednym z nielicznych regionów, gdzie większość populacji lęgowej wciąż gniazduje w tradycyjnych, leśno-torfowiskowych siedliskach, zatem ochrona żurawi i jego siedliska przyczynia się do ochrony całego zagrożonego ekosystemu terenów podmokłych.

Organizatorzy akcji zamierzają utrwalić skojarzenie żurawi z województwem lubelskim zarówno poprzez promowanie projektu „Wędrówki lubelskich żurawi”, jak i wydarzenia „Pożegnanie lubelskich żurawi w PPN”. Może się to stać dzięki wyeksponowaniu roli i znaczenia Poleskiego Parku Narodowego jako miejsca gniazdowania populacji żurawi.


Partnerem strategicznym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a partnerami: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Poleski Park Narodowy oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Realizatorem jest Fundacja Dla Przyrody.