„KONKURS – KULTURA 2021” – otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

  • organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
  • promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
  • zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnościami,
  • wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
  • wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
  • wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
  • wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
  • promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego,

 Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 540 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44-16-805.

do-pobraniaDO POBRANIA

Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00.