Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie
w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” – nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów kontynuujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (klasy II i wyższe)

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 – 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie wsparcia w następujących proporcjach: 408 stypendiów dla uczniów techników: 68 – dla uczniów szkół branżowych; 68 – dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych; 136 – dla uczniów szkół artystycznych.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze, którzy kontynuują naukę w formie dziennej, w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych i szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

 Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” (link otwiera się w nowym oknie)

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” (link otwiera się w nowym oknie)

Projekt skierowany jest również do, spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 716; (81) 44 16 713 lub poprzez skrzynkę e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30