Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2022 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są osobom fizycznym, przyczyniającym się do rozwoju kultury województwa lubelskiego, których miejscem zamieszkania jest województwo lubelskie, w celu wsparcia rozwoju ich umiejętności artystycznych oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

· muzyka,
· sztuki wizualne,
· teatr,
· taniec,
· film,
· literatura,
· opieka nad zabytkami,
· animacja kulturalna,
· twórczość ludowa.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:

1) „Najmłodszy twórca kultury” (może ubiegać się osoba niepełnoletnia, która w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 18. roku życia);

2) „Młody twórca kultury” (może ubiegać się osoba, która w momencie składania wniosku o stypendium jest pełnoletnia a nie ukończyła 40. roku życia).

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki, osoby fizyczne, z zastrzeżeniem, że wniosek zawiera co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-4 i 6 Uchwały Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Wniosek powinien odznaczać się starannością przygotowania (opis merytoryczny projektu, uporządkowane portfolio, syntetyczna przejrzysta dokumentacja). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata, w tym w szczególności portfolio lub dokumentację twórczości (synteza do 20 stron formatu A4) – katalogi z wystaw, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych utworów i artykułów, dokumentacja dokonań na nośniku elektronicznym z koncertami, występami, slajdy, z ostatniego roku w danej dziedzinie, w której składany jest wniosek.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania wniosku oraz dokumentacji. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie pisemnego jego wycofania przez wnioskodawcę.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, z ostatniego roku;

2) przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych najmłodszego twórcy kultury lub młodego twórcy kultury;

3) cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie oraz atrakcyjność i oryginalność tego przedsięwzięcia bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego najmłodszego twórcy kultury lub młodego twórcy kultury;

4) obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku, potencjalne możliwości wykorzystania stypendium.

Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie. Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do 10-ciu miesięcy lub jednorazowo.

Miesięczną wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „najmłodszy twórca kultury” ustala się od kwoty 100 złotych do kwoty 500 złotych. Jednorazową wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „najmłodszy twórca kultury” ustala się do kwoty 5.000 zł.”;

Miesięczną wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „młody twórca kultury” ustala się od kwoty 200 złotych do kwoty 1000 złotych. Jednorazową wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „młody twórca kultury” ustala się do kwoty 10.000 zł.

Wnioski stypendialne mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 roku, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem 814416717 oraz w pokoju 541 w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a wnioski należy wysyłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

UWAGA:

Wniosek o stypendium Kategoria „Najmłodszy twórca kultury” – dla osoby niepełnoletniej, która w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 18. roku życia 

Wniosek o stypendium Kategoria „Młody twórca kultury” – dla osoby, która w momencie składania wniosku o stypendium jest pełnoletnia a nie ukończyła 40. roku życia 

Sprawozdanie z realizacji programu stypendium 

DO POBRANIA:

Uchwała nr CCCXXVI/5746/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie określenia wzorów formularzy: wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kategorii „Najmłodszy twórca kultury” oraz „Młody twórca kultury”, umowy stypendialnej oraz sprawozdania ze sposobu wykonania programu ze stypendium

UCHWAŁA NR XXIII/385/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/470/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 października 2021 r.