„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 –  501 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 200 – dla uczniów I klas liceów ogólnokształcących, 101 – dla uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 900 PLN, tj. 390 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie od 1 do 18 września 2020 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium.

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.