Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″
– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie od 3 do 21 września 2018 r.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 –  511 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 40% dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 40% dla uczniów liceów ogólnokształcących i 20% dla uczniów klas gimnazjalnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 3 900 PLN, tj. 390 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne  bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający warunki określone w regulaminie.

Informacje i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

– sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

W terminie do dnia 8 lutego 2019 r. stypendysta, we współpracy z opiekunem dydaktycznym, powinien sporządzić i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie sprawozdanie semestralne (za miesiące wrzesień – styczeń) z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Sprawozdanie końcowe z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w całym roku szkolnym należy złożyć do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji IPRE LWU

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2018-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.