W roku szkolnym 2021/2022 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów, ich celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).[szczegółowe informacje dot. programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” w artykule]

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2023, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują naukę w  szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej. [szczegółowe informacje dot. programu „Lubelska kuźnia talentów” w artykule]

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2023, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Województwo Lubelskie realizuje program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” dla uczniów klas pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub ogólnych tj.: przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęli naukę w  szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim, spełniający warunki określone w regulaminie.  Szczegółowe informacje dot. programu Lubelska kuźnia talentów II.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” można składać w terminie od 21 do 31 marca 2022 r.

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projektach zachęcamy również, spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji na temat programów stypendialnych dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie. Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 44 16 713 lub poprzez skrzynkę e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.