Zasady i termin składania wniosków o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zasady przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego reguluje uchwała nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim. 

Tak jak każdego roku, również w 2023 w okresie od 14 do 31 stycznia, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać:

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4. O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku (data stempla pocztowego) lub data wpływu wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

2) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski powinny zawierać kopie wymaganych załączników. Na żądanie wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów. W przypadku złożenia wniosku w wersji elektronicznej o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data otrzymania wniosku, to jest: pojawienie się wniosku na elektronicznej skrzynce podawczej lub pojawienie się wniosku w systemie teleinformatycznym ePUAP.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkuje lub studiuje w województwie lubelskim;
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub zaliczyła rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia w uczelni macierzystej albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.

Student powinien udokumentować swoje osiągnięcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie.

Przypominamy też, iż wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zawierać podpis osoby odpowiedzialnej za przetłumaczony tekst.

Wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty to:

  • wypełniony poprawnie i czytelnie formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (załącznik nr 1 do ww. uchwały),
  • zaświadczenie o średniej ocen wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku,
  • decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek.

O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra (§ 5 ust. 6).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81/4416776
lub w pok. 510.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim

Wniosek o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim

Oświadczenie w celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób składających wniosek o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego