Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

Zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim reguluje uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Informacje o stypendiach dla studentów znajdują się tutaj. Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego pod numerem tel. 81/4416707 lub w pok. 510.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem i spełniająca łącznie poniższe kryteria:

– zamieszkuje w województwie lubelskim,

– w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,

– w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,

– uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,

– w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 ww. uchwały.

Wymagane dokumenty:

– wypełniony formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (załącznik nr 1 do ww. uchwały),

– wypełniony formularz oświadczenia dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (załącznik nr 2 do ww. uchwały).

O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra. (§ 5 ust. 6)

Wnioski o stypendium można składać w terminie 14-31 stycznia osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin