Zmianie uległy dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Zawarte w uchwale Nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Treść ww. uchwały znajduje się na stronie internetowej, a szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81/4416707 lub w pok. 510.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem i spełniająca łącznie poniższe kryteria:
– zamieszkuje w województwie lubelskim;
– w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
– w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
– uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
– w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 ww. uchwały.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (Załącznik do uchwały Nr XII/185/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r.).
  • Dodatkowo wprowadzono w § 5 ust. 5. Wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

W § 5 dodano ust. 6. O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.

Przypominamy jednocześnie, że wnioski o stypendium można składać w terminie 14-31 stycznia osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wraz z formularzem wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWL.