Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w 2021 roku

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie następujące kryteria:

– zamieszkuje w województwie lubelskim;

– w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;

– w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub drugi rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;

uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium,

– w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 ww. uchwały.

Podstawą oceny są osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, poprzedzającego złożenie wniosku, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być niższa niż 8.

Zasady przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego reguluje uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim wraz z aktualnym formularzem Oświadczenia dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (stanowiący załącznik do ww. uchwały).

Aktualny wzór formularza wniosku o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego stanowi załącznik do uchwały nr XX/342/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Dołączyć trzeba także dokumenty poświadczające działalność wymienioną w § 5 ww. uchwały. Student powinien udokumentować swoje osiągnięcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów (§ 5 ust. 4 uchwały).

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 5 ust. 5 wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81/4416776.