Muzeum Badań Polarnych w Puławach będzie współprowadzone przez Samorząd WL i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski podpisali dziś w siedzibie Muzeum Badań Polarnych w Puławach list intencyjny o współprowadzeniu muzeum. Umowa wejdzie w życie już 1 lipca br.

Muzeum Badań Polarnych w Puławach jako instytucja kultury realizująca ideę upamiętnienia i gromadzenia dorobku polskich badaczy Arktyki i Antarktydy powstało z inicjatywy fundacji „Zupełnie Inny Świat” oraz Andrzeja Piotrowskiego, który w przeszłości pracował m.in. w Instytucie Paleobiologii PAN, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Muzeum Ewolucji w Ogrodzie Botanicznym PAN. Jest autorem wielu publikacji na temat paleontologii, muzeologii, historii badań polarnych i geografii.

O powstanie takiej placówki od lat apelował Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, ponieważ polska działalność naukowa prowadzona w Arktyce i Antarktydzie stawia nasz kraj w czołówce państw podejmujących badania na tych terenach. Polskie prace naukowe w Arktyce zapoczątkowali przed dwustu laty zesłańcy badający najdalsze regiony Syberii. Od 1932 roku polscy naukowcy biorą udział w ekspedycjach na Spitsbergenie, Grenlandii i Islandii.

Dostrzegając wagę inicjatywy fundacji „Zupełnie Inny Świat”, Samorząd Województwa Lubelskiego wyraził poparcie dla idei powstania Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Lokalizacja instytucji w Lubelskiem nie jest przypadkowa – działało tu bowiem wielu polarników, a organizatorem jednego z najlepszych ośrodków badań polarnych są naukowcy z UMCS. Dorobek naukowców z Lubelszczyzny w dziedzinie badań polarnych zasługuje na udokumentowanie, upamiętnienie i spopularyzowanie w szerokich kręgach społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sejmik Województwa Lubelskiego 14 listopada 2019 roku wyraził zamiar utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach jako samorządowej instytucji kultury. Celem działalności tej nowej na kulturalnej mapie Polski instytucji jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie badań polarnych na terenach Arktyki i Antarktyki, dokumentacji aktywności lądolodu na terenie dzisiejszej Polski oraz dokumentowanie prac polskich zesłańców, w tym naukowców, badających obszar Syberii.

W kolejnym etapie 27 maja 2020 roku utworzono Muzeum oraz nadano Statut Muzeum Badań Polarnych (w organizacji). Pełnienie obowiązków dyrektora nowo powstałej instytucji powierzono 7 lipca 2020 roku Andrzejowi Piotrowskiemu, pomysłodawcy utworzenia muzeum. 15 marca 2021 roku Zarząd Województwa Lubelskiego powołał go na stanowisko dyrektora Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Organizowanie Muzeum rozpoczęto od działań administracyjnych. Uruchomiono biuro w tymczasowym lokalu w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach oraz zatrudniono pracowników merytorycznych i administracyjnych. Rozpoczęte zostały procedury formalno-prawne, zmierzające do wyposażenia placówki w meble i sprzęt komputerowy. Podpisano z PTTK umowę wynajęcia budynku przy ul. Czartoryskich 6a (wyremontowany budynek Muzeum Regionalnego PTTK)  na siedzibę placówki, na czas nieokreślony.

Działania podjęte w kierunku merytorycznej organizacji Muzeum skupiły się na pozyskiwaniu zbiorów. Przygotowano umowę przekazania zbiorów i księgozbioru Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach (na zasadzie depozytu). Pozyskano duży księgozbiór oraz zbiór map i fotografii od Uniwersytetu Warszawskiego (przekaz). Otrzymano zbiór ok. 500 map geologicznych Spitzbergenu. Uzgodniono warunki wypożyczenia i przekazania licznych eksponatów od Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Zważywszy na znaczenie idei Muzeum Badań Polarnych w Puławach jako placówki mającej chronić dziedzictwo narodowe w postaci dorobku polskich polarników, postanowiono, że będzie to instytucja kultury prowadzona wspólnie przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Lubelskie.

Wolę współprowadzenia Muzeum wyrażono w liście intencyjnym w sprawie współdziałania na rzecz podjęcia działań zmierzających do prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Badań Polarnych w Puławach podpisanym 12 marca 2021 roku pomiędzy Skarbem Państwa, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Województwem Lubelskim.

Strony listu wyraziły wolę ścisłej współpracy w celu polepszenia warunków realizacji zadań statutowych Muzeum oraz zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dla możliwie szerokiego upowszechniania wiedzy na temat historii badań polarnych i ich znaczenia w dziejach Polski.

Sejmik Województwa Lubelskiego, mając na względzie dalszy rozwój Muzeum Badań Polarnych w Puławach, uchwałą z 31 maja 2021 roku wyraził zgodę na prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Badań Polarnych w Puławach przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Lubelskie.

Szczegóły prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Muzeum Badań Polarnych w Puławach, zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Województwem Lubelskim.

Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez Ministra i województwo środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju Muzeum, z ich budżetów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom.

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Ze względu na znaczenie idei Muzeum Badań Polarnych w Puławach, jako placówki mającej chronić dziedzictwo narodowe w postaci dorobku polskich polarników, postanowiono, że będzie to instytucja kultury prowadzona wspólnie przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Lubelskie. Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez Ministra oraz Województwo środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju Muzeum z ich budżetów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom.