Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli oraz kadrę kierowniczą publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”.

Cele projektu

 • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
 • Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
 • Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.

Planowane działania

 1. Szkolenia oraz mentoring dla trenerów lokalnych.
 2. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli z 4 grup przedmiotowych:
  • nauczanie wczesnoszkolne,
  • przedmioty humanistyczne,
  • przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
  • przedmioty artystyczne.
 3. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli informatyki.

Adresaci projektu

Nauczyciele/nauczycielki oraz kadra kierownicza publicznych/niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa lubelskiego.

Planowane wyniki projektu

675 przeszkolonych nauczycieli, w tym 228 nauczycieli pracujących na terenie woj. lubelskiego: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców.

Informacje

 • Czas trwania projektu: marzec 2021 – czerwiec 2022
 • Wartość projektu: 370 480,50 PLN
 • Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Projekty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Na białym tle w dwóch linijkach znajdują się: (na górze) logo fundacji Orange, lofo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, logo Instytutu Spraw Publicznych. Poniżej logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej