Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 

2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć kwotę 440.000 zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu województwa w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Rodzaj wspieranego zadania:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

  • organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
  • promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
  • zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym,
  • wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
  • wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
  • wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
  • wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
  • promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego,
  • promowania wydarzeń związanych z Rokiem Świętego Jana Pawła II – 100 rocznica urodzin.

 

UWAGA! Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązuje nowy wzór oferty (plik do pobrania poniżej).

 

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 516 i 540 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-553, 44-16-805.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Nr XCVI/2000/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego