Aktualizacja planu gospodarki odpadami coraz bliżej

21 czerwca br. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń do projektu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). W wydarzeniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL) uczestniczyli przedstawiciele gmin i związków międzygminnych realizujących zadania z gospodarki odpadami, a także podmiotów zarządzających instalacjami komunalnymi w naszym regionie. 

Spotkanie otworzył wicemarszałek Michał Mulawa, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił cele i założenia spotkania. Informacje te uzupełnił następnie dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki, omawiając uwarunkowania związane z opracowaniem aktualizacji WPGO. Główną część programu spotkania poprowadzili przedstawiciele Exergon sp. z o.o. z Gliwic – dyrektor Tomasz Malik, kierownik projektu Andrzej Kandzia oraz pracownicy firmy. Ich prezentacja była podsumowaniem przeprowadzonej analizy gospodarki odpadami sporządzonej m.in. na podstawie uzyskanych danych i informacji z ankiet wypełnianych przez zainteresowane podmioty. Przedstawiciele Exergonu dokonali również oceny funkcjonującego aktualnie w województwie systemu gospodarki odpadami oraz identyfikacji potrzeb i niezbędnych do wdrożenia rozwiązań. Ostatnim punktem programu było przedstawienie możliwości unijnego wsparcia dla projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Tematykę tę omówił Paweł Kalinowski z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL.

Warto wiedzieć, że:

  • Obowiązek opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi nakłada na zarządy województw ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). W naszym regionie obowiązuje obecnie „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w 2016 r. Dokument dotyczy odpadów wytworzonych w granicach naszego regionu oraz przywożonych na ten teren, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument ten opracowuje się z perspektywą czasową obejmującą 6 lat (obecna aktualizacja – do 2028 r.).
  • Opracowanie aktualizacji WPGO pozwala określić zapotrzebowanie w województwie na niezbędną infrastrukturę z zakresu gospodarki odpadami, jak i otwiera możliwość jej finansowania ze środków UE oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  • Usługa opracowania najnowszego dokumentu aktualizacji wraz z planem inwestycyjnym została zlecona firmie Exergon Sp. z o.o. z Gliwic, wyłonionej w trybie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  • Projekty dokumentów jeszcze w wakacje trafią do zaopiniowania przez wskazane prawem podmioty. Przeprowadzone zostaną również ich konsultacje społeczne. Po przeprowadzeniu tego etapu dokumenty trafią do opiniowania i uzgodnienia z Ministrem Klimatu i Środowiska. Końcowym etapem opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” będzie przyjęcie przez Sejmik Województwa Lubelskiego w terminie do 15 listopada 2022 r.

galeriaGALERIA