Raport z oceny poziomu gotowości przedsiębiorstw w ramach projektu BRIDGES

Projekt BRIDGES (Program Interreg Europa) wszedł w decydujący etap realizacji. W wyniku działań w projekcie przeprowadzono w regionie badanie, mające na celu ocenę gotowości przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze biogospodarki do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 

Do przeprowadzenia wywiadów z firmami  wykorzystane zostało narzędzie  AGRO-START Auto-Diagnostic Tool, wskazane jako dobra praktyka w projekcie. Raport zawiera wyniki przeprowadzonych wywiadów oraz rekomendacje stwierdzające ocenę poziomu gotowości przedsiębiorstw do wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz  zainteresowania współpracą nad projektem innowacyjnym. Wyniki badania będą podstawą do opracowania planu działań dla Województwa Lubelskiego, który będzie końcowym rezultatem prac w projekcie w fazie pierwszej. W kwietniu 2019 r. rozpocznie się druga faza realizacji projektu, poświęcona monitorowaniu wdrażania planu działań.

do-pobraniaDO POBRANIA 

Raport z oceny poziomu gotowości przedsiębiorstw_BRIDGES