Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Nabór wniosków:

Wnioski należy składać od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r.

Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej w  formacie właściwym dla arkusza kalkulacyjnego używanego na komputerze, na którym będzie wypełniany wniosek – do wyboru: EXCEL (2007 lub wyższy), EXCEL 2003 lub LibreOffice (darmowy pakiet biurowy).

Wniosek powinien zostać wypełniony na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, zapisany w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych), wydrukowany i uzupełniony o wymagane podpisy lub złożony drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Platformie LIBOI.

Wniosek należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin (parter Kancelaria Ogólna) lub
  • pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
  • w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Platformie LIBOI do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na adres https://liboi.lubelskie.pl – konieczne otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru. Wniosek złożony przez platformę LIBOI uznany jest za podpisany wraz z oświadczeniami po złożeniu podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Wniosek składany osobiście lub nadany w placówce pocztowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Departament Kultury, Edukacji i Sportu – „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. W lewym górnym rogu koperty należy umieścić imię i nazwisko oraz dane adresowe ucznia, dla którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium.
W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty, data stempla pocztowego określa termin jego złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych programów stypendialnych dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, ul. A. Grottgera 4,
20-029 Lublin, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.

do-pobraniaDO POBRANIA

Informacje i dokumenty dotyczące stypendium.