Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp funduszy europejskich

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W dniu 2 stycznia 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”. Celem programu jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub ogólnych, tj.: przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w formie dziennej w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Program zakłada przyznanie ponad 70 stypendiów na okres od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”  można składać w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r. 

Uczniowie, którzy będą mieli wystawione śródroczne oceny klasyfikacyjne po feriach zimowych, składają wniosek o przyznanie stypendium w ustalonym terminie naboru, tj. do 17 stycznia 2023 r. – z wpisanymi ocenami prognozowanymi. Zaświadczenie o ocenach uzyskanych na zakończenie semestru LKT II należy, w takiej sytuacji, złożyć niezwłocznie po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 

Szczegóły dotyczące programu: regulamin, instrukcja i wymagane formularze znajdują się  na stronie UMWL w zakładce Stypendia, Lubelska kuźnia talentów II.  Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego – numery telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 713, (81) 44 16 716.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II (link otwiera się w nowym oknie)