Na podstawie Uchwały Nr CCIII/3717/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego  z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CCIII/3717/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. 

2. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których przedmiotem działalności statutowej są zdania związane z kulturą.

3. Warunki udziału w konsultacjach

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu
  • numer KRS,
  • nazwisko i imię osoby zgładzającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

  • w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie 30 dni od dnia doręczenia Projektu,
  • w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – w terminie od dnia 13.11.2020 r. do dnia 20.11.2020 r.

5. Forma przeprowadzenia konsultacji

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: dariusz.ciezak@lubelskie.pl. W tytule e-maila proszę zawrzeć zwrot: „Opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury”.

6. Adres do pobrania konsultowanego projektu

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. 

Uzasadnienie.

 7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

Tel. 81 44 16 717 lub 81 44 16 705; e-mail: ked@lubelskie.pl