Informacja w przedmiocie konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr CXI/2286/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy  w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.
 
1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr CXI/2286/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
 
2. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,  z późn.zm.), których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą.
 
3. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

• nazwa i adres organizacji/podmiotu,

• numer KRS,

• nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
 
5. Forma przeprowadzenia konsultacji. Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl. 

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie „.
 
5. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie można pobrać tutaj 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie wraz z projektem Statutu Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie można pobrać tutaj 

Uzasadnienie można pobrać tutaj
 
7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie,  ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81 44 16 719, fax. 81 44 16 704