Na podstawie uchwały Nr CLXXXII/3442/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

1. Przedmiot konsultacji.

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr CLXXXII/3442/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:

  1. w przypadku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały;
  2. w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego w terminie – od dnia 17 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.

3. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • numer KRS;
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim – w załączeniu.

6. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl.
W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego” – formularz w załączeniu.

7. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
Tel. (81) 44 16 705, fax (81) 44 16 704.

Dokumenty:

UCHWAŁA NR CLXXXII/3442/2020 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim – skan

UCHWAŁA NR CLXXXII/3442/2020 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

Załącznik do projektu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim – WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENCKIEGO STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO studentom zamieszkałym w województwie lubelskim