„KONKURS – TURYSTYKA 2022” otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa został rozstrzygnięty. 

 W dniu 8 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr  CCCXLIII/5995/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od 15 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

W załączeniu:

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu.