Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Sejmik Województwa Lubelskiego (SWL) w drodze uchwały na nowo określi Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na tym terenie. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 15 do 29 marca 2023 roku.

Procedura przygotowania projektu uchwały SWL w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego została wszczęta na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. poz. 753 i 826, z 2011 r. poz. 1707 oraz z 2016 r. poz. 2260).

Uwagi i opinie należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie umieszczone na stronie Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Środowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i do zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA