Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla 43 doktorantów, kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego.

Realizacja celu głównego, przyczyni się do powstania konkretnych rozwiązań naukowych problemów badawczych, które z kolei znajdą swoje zastosowanie w gospodarce województwa. Utylitarny charakter projektu dla gospodarki województwa przyczyni się również do stworzenia unikalnych warunków powstania zespołów badawczych, które w przyszłości mogłyby stać się zalążkami instytucji/podmiotów o charakterze B+R, których działalność naukowa zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Województwa Lubelskiego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwiązaniami naukowymi wśród przedsiębiorców województwa lubelskiego. Wartością dodaną projektu jest wzrost zainteresowania pracami doktoranckimi na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego pośród maturzystów i studentów uczących się w województwie.

Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015. Wsparciem objętych zostanie 43 doktorantów z uczelni wyższych (publicznych i niepublicznych) i instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego. Wyjątkowo stypendium może zostać przyznane doktorantowi, który ma miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego i pracuje nad rozprawą doktorską na uczelni wyższej lub w placówce naukowej, mającej siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego, a jedynie z przyczyn formalnych (brak uczelni wyższej lub placówki naukowej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora na terenie województwa w dziedzinie naukowej/dyscyplinie naukowej, której dotyczy praca doktorska) przewód doktorski ma wszczęty na uczelni wyższej lub w placówce naukowej spoza terenu Województwa Lubelskiego.

Stypendia naukowe w ramach projektu zostaną przyznane wyłącznie dla doktorantów, wchodzących w skład zespołów badawczych, kształcących się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, w obszarach zgodnych z RSI WL:

 •  biotechnologia;
 •  inżynieria;
 •  ochrona środowiska;
 • informatyka;
 •  nowoczesne technologie w przemyśle;
 •  tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji;
 •  aparatura medyczna i telemedyczna;
 •  wsparcie produkcji biomasy produkowanej na cele energetyczne;
 •  technologie żywienia;
 •  techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 •  zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących systemów pozyskiwania energii odnawialnej;
 •  rozwój diagnostyki medycznej.

Stypendia naukowe zostaną przyznane na okres do 18 m-cy, miesięczna kwota stypendium wynosi 3.836,00 zł. Zespoły badawcze będą składać się z min. 2 doktorantów i 1 opiekuna zespołu badawczego oraz będą pracować nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych we współpracy z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. Opiekun zespołu badawczego otrzyma środki na pokrycie poniesionych kosztów związanych z koordynowaniem prac zespołu badawczego oraz nadzorowaniem całości prac związanych z rozwiązaniem problemu badawczego/naukowego realizowanego w ramach projektu, wypłacane w formie wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie 1 550,00 zł. brutto. Planowany jest wybór 20 zespołów badawczych. Wyboru najlepszych zespołów badawczych dokona Komisja Stypendialna.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania na stronie.