Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r. Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…

Czytaj więcej

Wczoraj zainaugurowała trzecia kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Pierwsze posiedzenie Rady, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, otworzyła Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak. Następnie Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej obradom przez kolejne trzy lata. Przewodniczącą Rady została Małgorzata Gromadzka (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącymi Bożena Lisowska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubelskiego)…

Czytaj więcej

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza wyniki wyborów do III kadencji RDPP WL. Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 151/2016 z 13…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Plik do pobrania: → Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi…

Czytaj więcej

Pragniemy poinformować, iż Towarzystwo Amicus, rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, w ramach konkursu, organizowanego przez Departament Informacji i Promocji MR i ma się przyczynić do bardziej efektywnego i celowego wykorzystania środków UE przez III sektor w obecnej perspektywie finansowej. Zaplanowane w ramach…

Czytaj więcej

Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana zostanie na okres 3 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i…

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) art. 5a ust. 1 ustawy dnia 24 kwietnia 2003…

Czytaj więcej

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej Nagród Trzeciego Sektora przyznawanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 22.08.2016 roku. W dniu 22 sierpnia 2016 roku Kapituła w składzie dokonała wyboru nominowanych  i nagrodzonych w konkursie: 1.    Bożena Lisowska –  Przewodnicząca RDPP WL ; 2.    dr Jakub Kosowski- Przewodniczący RDPP Miasta Lublin; 3.    Wojciech Dec-…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.06.2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym. Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju kultury…

Czytaj więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym. Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji…

Czytaj więcej