Sprawozdanie z przebiegu naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.

Nabór został przeprowadzony podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), rozdziału XIII „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” załącznika do uchwały Nr XXIII/344//2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” oraz na podstawie uchwały nr CXLV/2980/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.

Nabór trwał w dniach od 7 grudnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialna była Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Informację o naborze umieszczono na tablicy ogłoszeń przy kancelarii ogólnej UMWL, na stronie Samorządu Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.pl. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia naboru umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Adresatami naboru były organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Kandydatami na członków komisji konkursowej mogli być członkowie organizacji oraz osoby wskazane przez organizacje niebędący ich członkami, upełnomocnieni do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych.

Uprawnione podmioty nie zgłosiły swoich kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.

W związku z powyższym ocena ofert przez komisje będzie realizowana z uwzględnieniem art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 roku.