Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2017 poz. 2096) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz rozdziału XIII „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” załącznika do uchwały Nr XXXV/481/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2018, przeprowadzony będzie w terminie od dnia: 7 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu

Zarząd każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert. Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym konkursie. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży ale mają możliwość korzystania z bezpłatnego miejsca na parkingu Urzędu Marszałkowskiego na czas udziału w posiedzeniach komisji konkursowych.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2018 r., mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

  1.  reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

Zadania Komisji Konkursowej:

  1. ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
  2. przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,
  3. sporządzenie protokołu z prac komisji;

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków komisji konkursowych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik (do pobrania pod tekstem), osobiście do Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. A. Grottgera 4 z dopiskiem „Kandydaci do komisji konkursowych PP-2018”. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy