Unijne środki na ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego przekazane

Centra kultury, kościoły, cerkwie, parki, świetlice wiejskie czy zbiorniki wodne zyskają nowy blask dzięki wsparciu funduszy europejskich. Mowa o 41 projektach opiewających na kwotę nieco ponad 82,6 mln zł, które zakładają remonty i prace budowlane w zabytkach oraz instytucjach kultury. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał pierwsze sześć umów z beneficjentami na realizację tych zadań.

Zwiększenie dofinansowania w konkursie

„Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne” to nazwa konkursu ogłoszonego w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, do którego zgłoszono 63 wnioski. W związku z ogromnym zainteresowaniem Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dotację w naborze o ponad 23,4 mln zł, aby dofinansować możliwie największą liczbę projektów.

Dofinansowanie mogły uzyskać projekty na prace konserwatorskie i restauratorskie, a także związane z modernizacją i robotami budowlanymi zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i przystosowaniem ich na cele kulturalne. Wsparcie mogły również uzyskać m.in. ośrodki kultury czy biblioteki publiczne na remont i modernizację infrastruktury. Ponadto wsparcie finansowe trafi do projektów z zakresu:

  • ochrony dziedzictwa niematerialnego – na monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego,
  • zakupu i modernizacji wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach, robót budowlanych i modernizacji infrastruktury technicznej i sanitarnej,
  • działań związanych z ochroną zabytków ruchomych jedynie jako element projektu oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych),
  • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków,
  • robót budowlanych, modernizacji i wyposażenia infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady itp.).

Pierwsze umowy podpisane

Pięć samorządów podpisało dzisiaj pierwsze umowy na realizację tych zadań. W powiecie łukowskim zrealizowany zostanie projekt pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”, w ramach którego utworzone zostanie tytułowe centrum. Prace w obiekcie będą obejmowały m.in. przebudowę i remont istniejącego budynku muzeum, zakup wyposażenia (w tym zasobów edukacyjnych i multimedialnych), zagospodarowanie, rewitalizacja i poprawa stanu technicznego terenu. Jego wartość to ponad 3,8 mln zł (wsparcie z UE wynosi nieco ponad 2,3 mln zł).

Powiat puławski zrealizuje projekt pn. „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach”. Zakłada on modernizację obserwatorium, które stanowić będzie swoiste centrum wydarzeń organizowanych przez puławskie instytucje działające w obszarze kultury, tj. Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną, a także miejsce utworzenia i funkcjonowania instytucji paramuzealnej. Wartość tej inwestycji to blisko 1 mln zł (wsparcie z UE wynosi blisko 700 tys. zł).

Dwie umowy podpisała gmina Nałęczów, która zainwestuje w sumie nieco ponad 3,2 mln zł w Park Zdrojowy. W ramach pierwszego projektu (o wartości przeszło 1,25 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to blisko 867 tys. zł) pn. „Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym”, wykonane zostaną: leżalnia, altany na wyspie, tzw. Źródła Miłości, nawierzchnie utwardzone placu przed altaną, dojścia do leżalni z kostki brukowej, alei oraz schodów na wyspie. Drugi projekt (o łącznej wartości ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,5 mln zł), pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie”, dotyczy działań przygotowawczych, nasadzenia (w tym m.in. zakładanie kwietników, sadzenie roślin okrywowych, sadzenie drzew i krzewów czy ściółkowanie itp.) oraz gospodarkę drzewostanem w parku.

Miasto Kraśnik przeznaczy blisko 1,7 mln zł (środki z UE to prawie 1,2 mln zł) na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wokół Zalewu Kraśnickiego”. Projekt przewiduje przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkowym relikcie pieca do wypalania cegły oraz doposażenie infrastruktury Zalewu Kraśnickiego i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Główne zadania zaplanowane w projekcie to m.in. roboty budowlane związane z ekspozycją zabytkowego pieca, w tym wykonanie niezbędnych czynności konserwatorskich, roboty budowlane związane z doposażeniem infrastruktury, takie jak montaż kontenerów sanitarnych z natryskami, zadaszonych wiat turystycznych, wieży ratowniczej, przebieralni, stołów do gier planszowych, parasoli oraz działania promocyjne.

Ostatnia z podpisanych dzisiaj umów dotyczy projektu pn. „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury”. Jego wartość to blisko 1,2 mln zł (wsparcie z UE to ponad 800 tys. zł). Środki te pozwolą na budowę przystani nad rzeką Wieprz stanowiącej pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w nowej zatoce nad brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ul. Mostową i Gawryłowa.

Łącznie wśród beneficjentów konkursu znalazły się 24 samorządy (w tym 3 realizują po 2 projekty), 8 kościołów, 2 gminne ośrodki kultury, biblioteka publiczna, muzeum (które realizować będzie 2 projekty) oraz centrum kultury i promocji. Całkowita kwota dofinansowania jaka trafi do tych podmiotów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wynosi ponad 52,6 mln zł.