Samorządy wspólnie na rzecz polityki spójności UE po 2020 roku

Marszałek Województwa Lubelskiego podpisał wczoraj w Domu Polski Wschodniej w Brukseli deklarację #CohesionAlliance, która dotyczy silnej polityki spójności UE po 2020 roku. W ramach tego dokumentu samorządy zobowiązały się do działania na rzecz wspólnej strategii inwestycyjnej Unii Europejskiej promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Walczymy o środki europejskie dla naszego regionu po 2020 roku. Warta obecnie jedną trzecią budżetu UE unijna polityka spójności zmniejsza różnice między regionami, tworzy miejsca pracy, otwiera nowe możliwości biznesowe oraz stanowi odpowiedź na główne kwestie globalne i regionalne – mówił podczas podpisania deklaracji marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski – W ramach Komitetu Regionów UE od dłuższego czasu pracujemy nad przyszłością tej polityki po 2020 roku. Zdajemy sobie sprawę, że wspólny głos samorządów, które znając potrzeby mieszkańców najefektywniej wydatkują środki europejskie, pozwoli wynegocjować jak najlepsze warunki dla naszego regionu i kraju – dodał marszałek.

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Jest to ważny krok w przyszłej negocjacji funduszy pomocowych.

Jako postulat #CohesionAlliance przyjęto lepsze rozpowszechnianie polityki spójności, jako jednej z głównych strategii UE wywierającej bezpośredni wpływ na obywateli. Jednak najważniejszym zapisem zawartym w dokumencie jest wola utrzymania zasobów polityki spójności po 2020 roku na poziomie jednej trzeciej przyszłego budżetu UE oraz oparcie jej na istniejących już europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych. Z punktu widzenia naszego makroregionu (tj. Polski Wschodniej), przy utrzymaniu tej tendencji w przyszłym budżecie UE, dobrze to rokuje przy podziale środków.  

Wczoraj oprócz województwa lubelskiego deklarację podpisały województwa z Polski Wschodniej (tj. podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie oraz podlaskie) oraz województwo mazowieckie. O wysokim znaczeniu deklaracji świadczy fakt, że we wczorajszej uroczystości popisania tego dokumentu przez polskich samorządowców uczestniczył Karl-Hainz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów UE.

galeriaGALERIA