Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zatwierdzony

Podczas briefingu prasowego, który odbył się we wtorek (6 lipca br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, marszałek Jarosław Stawiarski ogłosił, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,273 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Na przyznane naszemu województwu pieniądze składa się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny +. Podstawowym celem tak skonstruowanego programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Realizowane w jego ramach projekty będą sprzyjać zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Powinny także służyć systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

– Projekt programu przygotował Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z tematycznymi grupami roboczymi. W ich skład wchodzą specjaliści zatrudnieni w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych oraz przedstawiciele podmiotów, wchodzących w skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Autorzy programu współpracowali ściśle również z samorządami naszego regionu oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi właściwymi dla poszczególnych obszarów tematycznych – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– W połowie lipca rozpoczniemy ostatni etap procedowania dokumentu, czyli jego opiniowanie. Jesteśmy pierwszym regionem, który taki dokument przyjął i będzie rozpoczynał konsultacje społeczne – dodała Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Anna Brzyska.

Poznajmy priorytety nowego programu

Zgodnie z wypracowanymi standardami, regionalny program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów. Dotyczą one obszarów:

 1. badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
 2. adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
 3. efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
 4. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
 5. rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
 6. włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
 7. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 8. adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
 9. programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 10. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

Programowe nowinki

O tym, że za listą priorytetów poprzednich regionalnych programów operacyjnych kryje się realne finansowe wsparcie zdążyła się już przekonać większość mieszkańców Lubelszczyzny. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 odpowiada na najnowsze wyzwania nowoczesnego świata. Jego autorzy postarali się więc o kilka nowości. W znacznej mierze dotyczą one kwestii związanych z ochroną środowiska. Dzięki odpowiednim zapisom z pieniędzy unijnych będzie można sfinansować na przykład: tworzenie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, ochrony przed pożarami lasów, retencjonowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym. Zrozumienie znajdą także działania na rzecz budowy magazynów ciepła i źródeł energii produkujących paliwa zdekarbonizowane z OZE a nawet budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć nie tylko projekty z zakresu innowacji czy cyberbezpieczeństwa, ale także takie, które pomogą wrócić na rynek firmom, które zlikwidowały swą działalność. Program kładzie trwały nacisk na rozwiązywanie problemów ludzi młodych. Tym razem uzyskają oni pomoc w ramach projektów poświęconych aktywizacji. Uznanie zyskają przedsięwzięcia dotyczące budowy i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznych i ich dostosowania do wymagań wszystkich obywateli.

Więcej inwestycji terytorialnych

Zatwierdzony dzisiaj program przewiduje również wzrost znaczenia instrumentów terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane przez 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. Do tego przewidziano dwa Inne Instrumenty Terytorialne. W ich ramach wsparcie uzyskają partnerstwa gmin z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz obszary miejskie i inne niż miejskie, gdzie realizowana będzie rewitalizacja oparta na Gminnym Programie Rewitalizacji.

Szczegóły alokacji finansowej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

 • Alokacja podstawowa dla województwa lubelskiego przewidziana we wzorze Kontraktu Programowego – 1 768 493 555 euro.
 • Rezerwa programowa – 504 418 737 euro.
 • Łączna kwota alokacji (EFRR oraz EFS+) – 2 272 912 292 euro.