Obwodnica Stężycy oficjalnie otwarta

Od 24 grudnia udostępniona kierowcom została obwodnica Stężycy. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wraz z przedstawicielami samorządowców i wykonawców, przeciął wstęgę na nowej drodze. Chodzi o projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy. Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca”. Wartość robót współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to ponad 26 mln zł.

– Możliwość wpuszczenia aut na obwodnicę Stężycy to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że ten nietypowy prezent świąteczno-noworoczny ucieszy nie tylko okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim kierowców, którzy od dawna czekali na tę inwestycję – przekonuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zakres inwestycji obejmował:

przejeżdzające samochody na nowym skrzyżowaniu dróg w ciągu obwodnicy Stężycy.Przedmiotem robót był pierwszy etap planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy, polegający na budowie obwodnicy miejscowości Stężyca na odcinku od km 0+000 do km  6+150,77, na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Zakres inwestycji obejmował m.in.:

 • budowę / rozbudowę jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 801,
 • budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w tym budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu projektowanej DW 801 i DP 1405L,
 • budowę skrzyżowań z projektowanymi drogami dojazdowymi,
 • budowę dróg dojazdowych równoległych do drogi wojewódzkiej (obwodnicy),
 • budowę / rozbudowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę elementów odwodnienia powierzchniowego w tym rowów odwadniających i przepustów drogowych oraz odcinków rowów krytych,
 • rozbudowę istniejącego rowu melioracyjnego wraz z jego odcinkowym odmuleniem,
 • budowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne i inne miejsca użyteczności publicznej,
 • budowę zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne,
 • budowę oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków drogowych na konstrukcjach wsporczych i barier ochronnych,
 • rozbiórkę i budowę przepustów na istniejących ciekach,
 • budowę przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci gazowej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz urządzeniami infrastruktury,
 • nasadzenie drzew i krzewów.

Widok na nową drogę i tablicę informującą o nazwie projektu współfinansowanego z Funduszy EuropejskichInwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą robót budowlanych o wartości 26 869 640,46 zł była firma STRABAG Sp. z o.o.