Nabór wniosków „Wsparcie przygotowawcze”

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: od dnia 07.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
  2. Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.
  3. Wniosek składany osobiście lub przez upoważnioną osobę składa się w terminie i miejscu wskazanym w ustępach 1 i 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00. Wniosek składany przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) składa się w terminie i na adres wskazanym w ustępach 1 i 2.
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie Departamentu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

do-pobraniaDO POBRANIA