Nasz kraj stanął przed wielkim wyzwaniem jakim jest walka z panującą pandemią koronawirusa. Wszystkie urzędy i instytucje państwowe, w trosce o dobro mieszkańców, wprowadzają szereg rozwiązań umożliwiających załatwianie codziennych spraw przy jednoczesnym zachowaniu zasad wskazywanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów oraz osób, które chcą uzyskać wsparcie unijne, utworzyliśmy na naszej stronie internetowej (rpo.lubelskie.pl) specjalną zakładkę pn. „Fundusze a koronawirus”, poświęconą publikowaniu informacji i działań jakie wprowadzają instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Należy podkreślić, że na ten moment żaden z konkursów w ramach RPO WL 2014-2020 nie został unieważniony w związku z sytuacją COVID-19. Wszystkie instytucje wdrażające RPO WL mają zapewnioną ciągłość pracy oraz są do dyspozycji beneficjentów. W związku z tym, iż część pracowników została skierowana na pracę zdalną preferowany jest kontakt telefoniczny oraz elektroniczny.

Odnośnie problemów zgłaszanych przez beneficjentów związanych z dotrzymaniem pierwotnych terminów realizacji projektu, Instytucje po wnikliwej analizie, umożliwią zmiany harmonogramów jak i wydłużanie terminów realizacji projektów.

Aktualnie, czynności kontrolne realizowane są poprzez kontrole na dokumentach. Ewentualna kontrola na miejscu czy wizyta monitoringowa będzie uzgadniana indywidualnie z beneficjentem (poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym w celu przeprowadzenia wywiadu epidemicznego i będzie ograniczona do niezbędnego minimum).

Warto dodać, że pracujemy obecnie nad skierowaniem środków dla szpitali na walkę z koronawirusem w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Wsparcie będzie obejmowało zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów) oraz adaptację pomieszczeń, jak również zakup odczynników oraz materiałów medycznych, w tym środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Doceniając ciężką pracę osób zaangażowanych w walce z wirusem planujemy przeznaczyć również środki na wsparcie finansowe dla personelu medycznego. Mowa o środkach, które nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecznością rozwiązania umów o dofinansowanie. Więcej szczegółów podamy wkrótce, gdyż decyzja w tej materii zależy również od Ministerstwa oraz Komisji Europejskiej.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oraz Punkty Kontaktowe

Ze względu na rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, od 19 marca br. zawieszone zostały (do odwołania) konsultacje bezpośrednie udzielane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach oraz Zamościu. Pracownicy udzielają wyłącznie informacji telefonicznych i drogą e-mailową.

Do dyspozycji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów pozostają także Punkty Kontaktowe RPO WL. Kontakt do wszystkich PIFE z terenu województwa lubelskiego oraz do Punktów Kontaktowych RPO znajdą Państwo na naszej stronie rpo.lubelskie.pl.

Dodatkowo, do dyspozycji Beneficjentów PO WER jak i potencjalnych uczestników projektów, pozostaje Punkt Kontaktowy PO WER, który znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, z pracownikiem którego można się kontaktować drogą telefoniczną – nr tel. 605 90 34 93, Numer stacjonarny: 81 46 35 349 oraz drogą e-mailową power@wup.lublin.pl.

Departament Wdrażania EFS oraz Departament Wdrażania EFRR

W zakresie trwających procedur naboru i oceny projektów, jak również procedur związanych z przesyłaniem oraz weryfikacją wniosków o płatność, Departamenty UMWL wszelkie czynności prowadzą elektronicznie (za pośrednictwem systemów informatycznych). Do Beneficjentów (w systemie SL2014) została skierowana prośba o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania z beneficjentem (np. podpisanie umowy lub aneksu do umowy) przeznaczona została oddzielna sala wyposażona w środki odkażające.

Do tej pory, wydłużone zostały terminy naboru wniosków w ramach konkursu dotyczącego Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Wnioski przyjmowane będą od 24 kwietnia 2020r. oraz w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, termin składania wniosków został przesunięty na 28 kwietnia 2020r. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, nie możemy wykluczyć również innych zmian w zakresie ogłaszania konkursów czy wydłużania terminów naboru wniosków o dofinansowanie.

LAWP

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie potencjalnych beneficjentów i pracowników, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, odwołała spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Badania Celowe. Chcąc przekazać kompendium informacji dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, prezentacje przygotowane w ramach tych spotkań, zostaną udostępnione na stronie rpo.lubelskie.pl.

Dodatkowo, zostały wdrożone nowe procedury podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie. Istnieje możliwość przesyłania do Instytucji podpisanego przez beneficjenta aneksu do umowy o dofinansowanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy kurierskiej. Nie musi być to osobiste stawienie się w siedzibie LAWP.

Do tej pory, nie było konieczności wprowadzania udogodnień w zakresie zmiany/wydłużenia terminów naborów lub terminów na składanie przez wnioskodawców uzupełnień w ramach już ogłoszonych czy trwających konkursów.

Warto dodać, że LAWP pozostaje w stałym kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Instrumentów Finansowych. Celem jest bieżące diagnozowanie potencjalnych problemów wynikających z dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju. Wszelkie zalecenia Instytucji nadrzędnych są i będą sukcesywnie wdrażane, adekwatnie do zaistniałych sytuacji.

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pozostaje w stałym kontakcie z beneficjentami RPO WL, a także z beneficjentami w ramach krajowego programu POWER. Do tej pory nabory w ramach RPO są realizowane prawidłowo i bez opóźnień. Dodatkowo, na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl została umieszczona informacja dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 9.1, 9.2, 11.1 i 11.4 dotycząca kwalifikowalności wydatków oraz bieżących zaleceń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://bit.ly/2vC5BGB. Warto podkreślić, że beneficjenci są informowani e-mailowo o wszystkich komunikatach i zaleceniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.