Dodatkowe miliony dla przedsiębiorców na inwestycje w OZE

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Oznacza to, że kolejnych 111 przedsiębiorców z listy rezerwowej naboru Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) otrzyma dofinansowanie. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy siedmiu przedsiębiorcom z naszego regionu na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z naszego regionu otrzymają od 55% do nawet 80% dotacji (to maksymalnie nawet 2,5 mln zł). Z kolei spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, uzyskają wsparcie nawet do 60% dofinansowania, maksymalnie do 3 mln zł.

Wybrane projekty obejmują głównie budowę instalacji i farm fotowoltaicznych, a wszystkie zlokalizowane są na terenie województwa lubelskiego. Dominują projekty związane z budową tzw. mikroinstalacji do 50 kW. Maksymalna moc inwestycji w przypadku energii słonecznej, w tym naborze, o którą mogli wnioskować przedsiębiorcy, wynosiła 2 MWe/MWt. Większość instalacji wyposażonych zostanie w inteligentne systemy zarządzania energią. Przedsiębiorcy realizując swoje projekty w znaczący sposób przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i do zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

Dwukrotne zwiększenie alokacji

Pierwotna kwota alokacji w tym konkursie wynosiła nieco ponad 45 mln zł, dzięki dwukrotnemu jej zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego, wynosi obecnie blisko 128,5 mln zł. Jeszcze przed pierwszą publikacją listy wybranych projektów Zarząd Województwa Lubelskiego, decyzją z 15 października 2020 r., zwiększył alokację do kwoty nieco ponad 116 mln zł. Tym samym wybranych do dofinansowania zostało kolejnych 198 projektów. Następny wybór projektów do dofinansowania był możliwy m.in. dzięki zwolnionym środkom w ramach 4 Osi Priorytetowej – Energia przyjazna środowisku, dzięki czemu dotacje przyznano 23 przedsiębiorcom. Kolejne, drugie zwiększenie alokacji przez władze regionu z 23 kwietnia br. o ponad 12 mln zł, pozwoliło wybrać kolejnych 111 przedsiębiorców do dofinansowania. W sumie, od początku naboru wybrano łącznie 332 projekty
do wsparcia
.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.