Obecna, IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa została powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego w dniu 9 marca 2020 roku. Reprezentowana jest przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz najliczniejszą grupę przedstawicieli III sektora – tzw. część pozarządową Rady. Gremium zostało wybrane w drodze otwartego, regionalnego głosowania.

Kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego, które reprezentowały nie tylko główne ośrodki w województwie, ale również te oddalone od nich, mając na uwadze dbałość o pełne uczestnictwo mieszkańców w życiu wspólnoty, jaką jest województwo i strategię rozwoju całego województwa.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w 2020 roku odbyło się w czasach „covidowych”- naznaczonych wieloma obostrzeniami. Jednak Rada,  jako organ opiniodawczo-doradczy po dokonaniu wyboru Prezydium, podjęła wyzwania, a jej członkowie przystąpili do realizacji zadań nałożonych zgodnie z algorytmem postepowania określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas kolejnych spotkań, zarówno stacjonarnie, jak i w formie wideokonferencji – łącznie odbyło się 7 – członkowie Rady po zapoznaniu z przekazanymi dokumentami zaopiniowali szereg  projektów uchwał – aktów prawa miejscowego i programów strategicznych dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

Dyskusja i wyrażenie opinii obejmowało projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie:

 1. przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego beznzo(a)pirenu”;
 2. przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego beznzo(a)pirenu”;
 3. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”;
 4. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”;
 5. projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych ”Gardzienice”;
 6. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej;
 7. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim;
 8. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 9. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ograniczenia  populacji zwierząt na terenie lądowiska EPSL – położonego w miejscowości Świdnik;
 10. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 11. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie;
 12. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury;
 13. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie;
 14. projektu zmiany uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia;
 15. projektu zmiany uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania;
 16. nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 17. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku;
 18. projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki szczegółowego przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie.

Zaopiniowane projekty programowe:

 1. projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;
 2. projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030;
 3. projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

Rada, wprowadziła swoich przedstawicieli do Roboczych Grup Tematycznych, wspólnie opracowujących istotne programy dla rozwoju województwa lubelskiego, m.in.:

 • Opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 (RPO WL 2020-2027);
 • Grupa wspierająca prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027;
 • Grupa opracowująca Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.

Członkowie Rady poparli również inicjatywy społeczne:

 •  wprowadzenia mechanizmu wsparcia organizacji pozarządowych w postaci 1% z podatku CIT, jako szansę na kluczową zmianę systemową i wypracowania nowego mechanizmu wparcia III sektora,
 • przygotowanie nominacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa i Stowarzyszenia Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś do V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”- inicjatywy promującej postawy, działania i projekty obywatelskie, mającej na celu uhonorowanie szczególnie zaangażowanych osób, organizacji pozarządowych oraz wartościowych przedsięwzięć społecznych budujących wspólnotę obywatelską.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji była również współorganizatorem cyklicznego wydarzenia „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych”, które odbyło się w dniach 22-23 września 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Jednakże, z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2, oprócz spotkania stacjonarnego przyjęło formę telekonferencji, webinariów online, dostępnych dla zainteresowanych zarówno lokalnie, jak również w całej Polsce.

W pierwszym dniu Konwentu tematami przewodnimi były zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego poprzez przedstawienie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″,  którego prelegentem on-line był Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności oraz podjęcie tematu „Ekonomia społeczna – jutro i dziś” referowanego przez Kamila Bobek – Z-cę Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważnym punktem spotkania okazał się również panel dyskusyjny w obszarze Programu rządowego „Dostępność plus w województwie lubelskim – perspektywa współpracy różnych sektorów” poprowadzony przez dr Andrzeja Jurosa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podczas którego współpracę mogli przybliżyć przedstawiciele różnych sektorów w zakresie strategii wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była Gala Trzeciego Sektora, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla z osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora w 2019 roku. Część artystyczną uświetnił występ Piotra Selima z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugiego dnia odbyły się sesje warsztatów tematycznych prowadzonych przez ekspertów z terenu województwa lubelskiego, podczas których można było pogłębić wiedzę w zakresie: Zarządzania w sytuacjach kryzysowych w podmiotach ekonomii społecznej, Nowoczesne technologie w organizacji, Fundusze norweskie i Design thinking.