Inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

18 maja 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji.

Obrady otworzył Marszałek Jarosław Stawiarski, który pogratulował wyboru jej członkom, życzył owocnej pracy na rzecz rozwoju województwa lubelskiego oraz podkreślił bardzo ważną rolę jaką Rada spełnia w życiu publicznym. Podczas posiedzenia miało miejsce wręczenie aktów powołania oraz wybór prezydium RDPP. Przewodniczącym został  Pan Ryszard Szczygieł. W prezydium znalazło się również dwóch Wiceprzewodniczących w osobach Pana Piotra Rzetelskiego reprezentującego stronę samorządową i Pana Radosława Sałaty – przedstawiciela organizacji pozarządowych. Na Sekretarza powołano Panią Kamilę Szysiak – przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego.

Skład  Rady IV kadencji:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Maciej Budka – zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pełni funkcję dyrektora lubelskiego PCK, reprezentuje obszar: Pomoc społeczna
 2. Wojciech Dec – zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie, prezes wymienionej organizacji, reprezentujący obszar: Turystyka i krajoznawstwo
 3. Dariusz Gawlik-zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, reprezentuje obszar: Ekologia i ochrona środowiska
 4. Małgorzata Gromadzka-zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „ Jedność wsi”, reprezentuje obszar : Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 5. Andrzej Hulajko – zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, inicjator i działacz kultury fizycznej w województwie lubelskim, reprezentuje obszar: Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej
 6. Ewa Rębecka-zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych , prezes tego stowarzyszenia, z zawodu księgowa , prowadzi własne biuro rachunkowe, reprezentuje obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 7. Radosław Sałata – zgłoszony przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń, reprezentujący obszar : Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, obecnie Wójt Gminy Borki
 8. Justyna Spryszak – zgłoszona przez Fundację „ W drodze”, wiceprezes wymienionej fundacji, koordynator biura FLOP w Lublinie, reprezentująca obszar: Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
 9. Paweł Wiśniewski – zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim, prezes tegoż stowarzyszenia, reprezentuje obszar: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych
 10. Barbara Wojciechowska-zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie , prezes tego stowarzyszenia , reprezentuje obszar: Ochrona i promocja zdrowia

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:

 1. Marcin Jakóbczyk

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:

 1. Piotr Rzetelski
 2. Konrad Sawicki
 3. Ryszard Szczygieł
 4. Marek Wojciechowski

Przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego:

 1. Marzena Długosz
 2. Andrzej Figura
 3. Katarzyna Kędzierska
 4. Małgorzata Romanko
 5. Kamila Szysiak

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

galeriaGALERIA