Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Inauguracyjne posiedzenie trzeciej kadencji Rady miało miejsce 30 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiedzenie Rady otworzyła Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak. Następnie Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej obradom przez kolejne trzy lata.

Przewodniczącą Rady została Małgorzata Gromadzka (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącymi Bożena Lisowska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubelskiego) oraz Barbara Wojciechowska (przedstawicielka organizacji pozarządowych). Na sekretarza Rady wybrano Agnieszkę Wiater-Borowiec (przedstawicielka organizacji pozarządowych).

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

W skład nowo powołanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Rady wchodzą:

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:
Ludwik Sikora

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:
Bożena Lisowska – wiceprzewodnicząca
Piotr Rzetelski
Michał Mulawa
Marek Kopeć

Przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego:
Halina Drozd
Andrzej Kloc
Katarzyna Fus
Małgorzata Sokół
Mateusz Winiarski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Wojciech Dec

Dariusz Gawlik
Małgorzata Gromadzka – przewodnicząca
Maciej Kowalczyk
Magdalena Kulińska
Michał Marciniak
Marzena Pieńkosz-Sapieha
Agnieszka Wiater-Borowiec – sekretarz
Barbara Wojciechowska – wiceprzewodnicząca

Profil RDPP WL na facebooku:
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Protokoły z posiedzeń Rady