Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Inauguracyjne posiedzenie trzeciej kadencji Rady miało miejsce 30 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej obradom przez kolejne trzy lata.

Przewodniczącą Rady została Małgorzata Gromadzka (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącymi Bożena Lisowska (przedstawicielka Sejmiku Województwa Lubelskiego) oraz Barbara Wojciechowska (przedstawicielka organizacji pozarządowych). Na sekretarza Rady wybrano Agnieszkę Wiater-Borowiec (przedstawicielka organizacji pozarządowych).

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego: 

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego:
Marcin Jakóbczyk

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:
Bożena Lisowska – wiceprzewodnicząca
Piotr Rzetelski
Ryszard Szczygieł
 Konrad Sawicki

Przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego:
Halina Drozd
Andrzej Kloc
Katarzyna Fus
Małgorzata Sokół
Mateusz Winiarski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Wojciech Dec

Dariusz Gawlik
Małgorzata Gromadzka – przewodnicząca
Magdalena Kulińska
Michał Marciniak
Marzena Pieńkosz-Sapieha
Agnieszka Wiater-Borowiec – sekretarz
Barbara Wojciechowska – wiceprzewodnicząca

Maciej Budka

Profil RDPP WL na facebooku:
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Protokoły z posiedzeń Rady