Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

2. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem.

3. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
– nazwa i adres organizacji/podmiotu;
– numer KRS;
– nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.

5. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – załącznik nr 2.

6. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

7. Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

załącznik nr 1 do projektu uchwały – LKT_INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO

załącznik nr 2 do projektu uchwały – LKT_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPRE

Załącznik nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”