Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej”

Samorządy gminne z województwa lubelskiego zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Seminarium ma stanowić merytoryczne wsparcie dla urzędników, usystematyzować ich dotychczasową wiedzę oraz rozwiać wątpliwości związane z wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości. Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie w sali S2 (I piętro) w godz. od 8:00 do 15:00.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazuje je marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem systemu JAP-BDO.

W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z tym tematem i błędami zawartymi w dokumentach sprawozdawczych, tematem spotkania będą zasady właściwego sporządzania  sprawozdań. Podczas szkolenia poznamy też wyniki kontroli przeprowadzonych w gminach przez WIOŚ w latach 2019-2022 oraz główne problemy w sprawozdawczości komunalnej w 2021 roku. Seminarium zostanie przeprowadzone w formie wykładu z udziałem zewnętrznego eksperta, który przedstawi praktyczne zastosowania obowiązujących przepisów.

Prosimy o wytypowanie do udziału w spotkaniu tylko jednego przedstawiciela Państwa jednostki odpowiedzialnego za sporządzanie przedmiotowych sprawozdań.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy organizującego spotkanie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie pod numerem tel. (81) 44 16 726.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sporządzenie i weryfikacja sprawozdań gmina z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – agenda spotkania (link otwiera się w nowym oknie)