XXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  21 grudnia 2020 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 16.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) obrady  odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok:
  1) prezentacja projektu budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami Zarządu,
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
  3) przedstawienie opinii i wniosków komisji Sejmiku o projekcie budżetu,
  4) przedstawienie wniosków i opinii Komisji Budżetowej o projekcie budżetu, a także opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Sejmiku zgłoszonych do projektu budżetu,
  5) stanowisko Zarządu w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu budżetu,
  6) dyskusja,
  7) głosowanie nad wnioskami, o których mowa w § 13 ust. 3 uchwały Nr XLVI/802/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010 r. nieuwzględnionymi w poprawkach Zarządu oraz nad wnioskami, o których mowa w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie Zarząd wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
  8) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu samorządu województwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lubelskiego Centrum Technologii, Innowacji i Wdrożeń, połączenia z Zarządem Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie oraz nadania statutu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Lubelskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Tarnogród, Gminie Tarnogród.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym na terenie miejscowości Kodeń, Gminie Kodeń.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych na terenie miejscowości Trawniki, Gminie Trawniki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 826 i Nr 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Nałęczów, Gminie Nałęczów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonych w Hrubieszowie.
 21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.
 22. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-2020).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2024.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 837.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 850.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Sprawy różne, wolne wnioski.
 35. Zakończenie obrad.

komplet materiałów