Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  1. Termin składania wniosków:

od 24.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

  1. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.
  2. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo pocztowe”, w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego – ogłoszenie naboru

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 – Wykaz działek

Załącznik nr 3 – Kary Administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Załącznik nr 3a – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)