1. Podstawa prawna konsultacji.
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263,
  z późn. zm.);
 • uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września
  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.);
 • uchwała Nr CCCLXI/6242/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 1. Omówienie przebiegu konsultacji.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 4 maja 2022 r. uchwały Nr CCCLXI/6242/2022 podjęto działania związane z przekazaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie do konsultacji z:

 • organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na stronie internetowej lubelskie.pl w zakładce ochrona zdrowia/ aktualności Konsultacje były przeprowadzone w formie zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną w terminie
  do dnia 14 czerwca 2022 r.;
 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w trybie i na zasadach uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego, zgodnie z art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
 • Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
 • Radą OPZZ Województwa Lubelskiego,
 • Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Dodatkowo o prowadzonych konsultacjach poinformowano:

 • Radę Społeczną Szpitala – jako organ opiniodawczy podmiotu tworzącego;
 • zakładowe organizacje związkowe działające w Szpitalu – zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 1. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji podmioty wymienione w pkt 3 nie zgłosiły uwag bądź pozytywnie zaopiniowały konsultowany projekt uchwały:

 • Organizacje pozarządowe i inne ustawowo uprawnione podmioty – nie zgłosiły uwag ani opinii do konsultowanego projektu uchwały;
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego– pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały;
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego – w wyznaczonym terminie konsultacji nie zaopiniowała konsultowanego projektu uchwały;
 • Organizacje związkowe reprezentatywne – w wyznaczonym terminie konsultacji
  nie zaopiniowały konsultowanego projektu uchwały.

Dodatkowo:

 • Rada Społeczna Szpitala– pozytywnie zaopiniowała konsultowany projekt uchwały;
 • Zakładowa Organizacja Związkowa KNSZZ „Solidarność–80” – nie wniosła zastrzeżeń do konsultowanego projektu uchwały;
 • pozostałe zakładowe organizacje związkowe działające w Szpitalu – w wyznaczonym terminie konsultacji nie zajęły stanowiska.
 1. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie nie dokonano zmian merytorycznych.

do-pobraniaDO POBRANIA

1. projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

2. uzasadnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie.