Zadania Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia:
Samorząd Województwa Lubelskiego aktywnie włącza się w ochronę i promocję zdrowia poprzez realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji podmiotu tworzącego jednostek ochrony zdrowia. Zadania dotyczące ochrony zdrowia realizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL.

Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym dla 18 jednostek ochrony zdrowia, w tym:
– 13 jednostek lecznictwa stacjonarnego;
– 1 zakład lecznictwa ambulatoryjnego;
– 4 jednostki ratownictwa medycznego.

Wykaz jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.

Samorząd Województwa Lubelskiego w zakresie polityki społecznej realizuje swoje zadania i pełni nadzór nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS).