Informacja w przedmiocie konsultacji:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałę Nr CCCXXXI/5802/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Lublinie – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego (załącznik Nr 1).

  1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie (załącznik Nr 2).

  1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia.

  1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
  • numer KRS;
  • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie 4–10 lutego 2022 r.

  1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: zdrowie@lubelskie.pl.    

W tytule e-maila prosimy zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie „.

  1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

  1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie.
20–029 Lublin, ul. Grottgera 4
Tel. (81) 44 16 510, Fax. (81) 44 16 511